Od dnia 1 kwietnia 2011 roku obowiązują nowe regulacje Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą, między innymi, sposobu rozliczania podatku VAT od transakcji związanych z obrotem złomem. W związku wejściem w życie ww. zmian opublikowana została nowa wersja programu WAPRO Mag, która umożliwia rejestrowanie tych transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piotr Jeżewski
Menedżer programu Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag

Poniżej przedstawię sposób rejestrowania i wystawiania w programie dokumentów związanych z tymi transakcjami. Artykuł nie zawiera wyjaśnień kwestii prawnych tj., nie wyjaśnia, kto i kiedy jest zobowiązany do takiego dokumentowania obrotu złomem a jedynie sposób, w jaki należy zarejestrować ww. dokumenty, kiedy jest to wymagane przepisami prawa.

Zakup złomu z samonaliczeniem podatku VAT

Transakcja zakupu złomu rejestrowana jest w programie w podobny sposób, jak każdego innego dokumentu zakupu. Po otwarciu okna „Dodawanie dokumentu handlowego” z okna przeglądarki kartoteki dokumentów handlowych w sekcji nagłówka dodatkowo należy zaznaczyć opcję „Samonaliczenie VAT”.

Uwaga - ze względu na to, że operacja „samonaliczenia VAT” obejmie wszystkie pozycje asortymentowe wprowadzone do dokumentu należy zwrócić uwagę na to, aby w przypadku, kiedy na fakturze zakupu znajdują się również inne pozycje, które nie podlegają tej procedurze, wprowadzić je oddzielnym dokumentem zakupu.

Pozycje asortymentowe wprowadzamy z właściwą im stawką VAT, która dla złomu aktualnie wynosi 23%. Po zatwierdzeniu takiego dokumentu w rejestrach sprzedaży i zakupu pojawią się zapisy związane z ta transakcją. W przypadkach, w których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, na drugiej zakładce okna „Dodawanie dokumentu handlowego” należy zmienić domyślne ustawienie parametru „Prawo do odliczenia VAT” z wartości TAK na NIE.

Zmiana ustawienia tego parametru nie wpływa na zapisy w programie WAPRO Mag, wartość parametru jest informacją dla programów księgowych WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper, która może być wykorzystana, przy odpowiednim skonfigurowaniu importu danych, do odpowiedniego zarejestrowania wartości naliczonego od zakupu podatku VAT, jako podatek podlegający odliczeniu lub niepodlegający odliczeniu.

Ze względu na to, że podstawą opodatkowania w transakcjach, w których naliczenie podatku VAT zostało przeniesione na nabywcę (zaznaczona opcja „Samonaliczenie VAT”) jest kwota, którą musi zapłacić nabywca, po zatwierdzeniu dokumentu w kartotece rozrachunków zostanie zarejestrowany rozrachunek na wartość netto zarejestrowanego dokumentu zakupu. W przypadku tego typu dokumentów kwota netto jest równa kwocie do zapłaty wynikającej z dokumenty sprzedaży dostawcy, kwota brutto zawiera naliczony już podatek VAT.

Na zakończenie wystawiania dokumentu zakupu należy wydrukować fakturę wewnętrzną, na której podstawie dokonano naliczenia podatku VAT. Po zatwierdzeniu dokumentu, należy wskazać go na liście w oknie przeglądarki kartoteki dokumentów handlowych i wcisnąć przycisk „Wydruki” lub użyć skrótu klawiszowego „Ctrl+D” ewentualnie z menu podręcznego wywoływanego prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Wydruki”. Na ekranie pojawi się formatka „Wybór raportu”, z której należy wybrać pozycję „Faktura VAT wewnętrzna” i wydrukować ją.

Sprzedaż złomu bez naliczania podatku VAT

Faktura sprzedaży złomu wystawiana jest dokładnie tak samo jak każdego innego towaru lub usługi, należy tylko pamiętać o wybraniu odpowiedniej stawki VAT.

Przed wystawieniem pierwszej faktury sprzedaży należy zdefiniować domyślną stawkę VAT sprzedaży złomu w zakładce „Informacje podstawowe” formatki „Edycja artykułu” , uruchomionej z okna przeglądarki kartoteki asortymentowej programu. Podczas wystawiania faktur sprzedaży będzie ona automatycznie wstawiana w pozycji dokumentu.

W dostępnych w sieci informacjach na temat sposobu wystawiania faktury sprzedaży złomu nie ma obecnie jednoznacznego stanowiska, co do stawki VAT, której należy użyć na takim dokumencie. Podobnie z informacji, które docierają do nas od Państwa wynika, że również Urzędy Skarbowe mają różne stanowiska w tym względzie. Niektóre interpretacje sugerują zastosowanie stawki „NP.” a inne zastosowanie różnego od obowiązujących stawek VAT symbolu lub brak stawki, uznając stosowanie stawki „NP.” za niewłaściwe. Aby umożliwić Państwu wybranie właściwego dla siebie sposobu wystawiania faktury sprzedaży złomu, w programie została dodana do słownika stawek VAT nowa pozycja o symbolu „ -- „, przykład widoczny jest na powyższym obrazie. Wybranie tej pozycji pozwoli wpisać pozycję bez naliczenia podatku VAT.

Przed wydrukiem faktury, w dokumencie należy umieścić obowiązkowe informacje o tym, że podatek nalicza nabywca, wskazać ustawę, dyrektywę lub oznaczenie „odwrotne obciążenie”, które zostaną wydrukowane na fakturze. Aby dodać do dokumentu odpowiednio zredagowaną treść informacji, należy wpisać ją do słownika „Opisy dokumentu” w zakładce „2) Informacje nagłówkowe” formatki dokumentu.

Przypomnę, że słownik dostępny jest po przyciśnięciu ikonki „folder” wskazanej na powyższym obrazie czerwoną strzałką. Do słownika można wpisać wiele pozycji, które mogą być umieszczane alternatywnie na drukowanych fakturach w polu „Uwagi” . Jeżeli, któraś pozycja zostanie dodatkowo oznaczona jako „Domyślna”, dopóki nie zostanie zmieniona lub usunięta, będzie automatycznie umieszczana na dokumencie.

Na zakończenie dodam, że aby pole „Uwagi” zostało wydrukowane, w konfiguracji parametrów wydruku musi być włączona opcja „Drukuj uwagi”.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: