Opublikowana w dniu 16 maja 2013 roku nowa wersja programu WAPRO Fakir o numerze 7.80.6 kończy cykl modernizacji programu związanych z nowymi przepisami wprowadzonymi III ustawą deregulacyjną, anonsowanymi wcześniej na naszej stronie informacyjnej o VAT 2013.

Przypomnę, że w poprzedniej wersji programu:

 • zaktualizowaliśmy obsługę rozliczania podatku VAT metodą kasową dla małego podatnika,
 • uruchomiliśmy w systemie moduł korekt podatku dochodowego dla nierozliczonych transakcji zakupu towarów handlowych (zgodnie z art. 15b ust. o pdop., tzw. „antyzatory płatnicze”).

W wersji 7.80.6 moduł korekt podatku dochodowego uzupełniliśmy o:

 • obsługę transakcji zakupu towarów wprowadzonych do magazynu w koszcie nabycia (cena zakupu powiększona o koszty dodatkowe),
 • obsługę prostych kosztów księgowanych bezpośrednio w programie, jednorazowo zaliczanych w koszty uzyskania przychodów.

Zupełną nowością w tej wersji jest moduł w pełni automatyzujący obliczenia korekt podatku VAT, zgodnie z art. 89a i 89b ustawy o VAT:

 • prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT od nierozliczonych faktur sprzedaży, zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług – tzw. ulgi na złe długi,
  - wraz z automatycznym wypełnieniem zawiadomienia VAT-ZD;
 • obowiązkowego obniżenia podatku naliczonego dla nierozliczonych transakcji zakupu, po upływie 150 dni od terminu płatności;

Podobnie do opisywanego w poprzednim artykule dotyczącym modułu korekt podatku dochodowego w WAPRO Fakir, również w przypadku modułu korekt podatku VAT podstawą są rozrachunki. W związku z tym, przed uruchomieniem obliczeń modułu korekt podatku VAT zalecamy sprawdzenie stan rozrachunków programu, nieprawidłowo rozliczone rozrachunki mogą być przyczyną naliczenia nieprawidłowych korekt VAT. Operacja naliczania korekt podatku VAT powinna być przeprowadzana po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, bezpośrednio przed wykonaniem deklaracji VAT.
Interfejs nowego modułu jest taki sam jak modułu korekt podatku dochodowego, a dokładny jego opis dostępny jest w pomocy do programu.
Oba obliczenia, dla podatku należnego (art. 89a ust. o VAT) oraz podatku naliczonego (art. 89b ust. o VAT) w module wykonuje się niezależnie. Przed przystąpieniem do obliczeń, należy wybrać tryb pracy dla:

 • podatku należnego, lub
 • podatku naliczonego

Po uruchomieniu polecenia „Wykonaj nowe zestawienie”, jeżeli program nie znajdzie żadnego dokumentu spełniającego warunki, wyświetli stosowny komunikat. W przypadku przeciwnym wyświetli na liście znalezione dokumenty spełniające przewidziane w w/w artykułach warunki. Tak wybrane dokumenty utworzą zestawienie, które zostanie zapisane w module z odpowiednią datą. Wprawdzie skorzystanie z „ulgi na złe długi” jest prawem podatnika, natomiast obniżenie podatku naliczonego dla nierozliczonych w terminie do 150 dni po upływie terminu płatności, transakcji zakupu jest obowiązkiem podatnika, program w obu przypadkach pozwala wybrać pozycje, o które zostaną skorygowane odpowiednie rejestry VAT. W celu wykonania stosownej korekty, program przygotuje automatycznie noty księgowe, w których zarejestruje je w odpowiednich rejestrach VAT.

Aby uruchomić moduł, z głównego menu programu należy wybrać polecenie: Zakładka: „Ewidencja VAT” | Sekcja: „Deklaracje” | Polecenie: „Korekta VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT” . Poniżej zaprezentowany jest widok przykładowego okna modułu korekty podatku VAT.

Aby wybrać tryb pracy okna, należy wybrać odpowiednią opcję w jego lewym górnym rogu, okno przestawi się automatycznie w odpowiedni tryb pracy. W celu wykonania nowego zestawienia wystarczy przycisnąć ikonę - „Wykonaj nowe zestawienie”. Naliczenie korekt dla podatku należnego i naliczonego odbywa się dokładnie tak samo. Przed wykonaniem noty księgowej, w której moduł zarejestruje odpowiednie korekty, należy zaznaczyć wybrane dokumenty, a następnie przycisnąć przycisk „Koryguj”. W nocie zarejestrowane zostaną korekty rejestrów VAT, w celu dokonania odpowiednich przeksięgowań na kontach księgowych, należy wejść do przygotowanej noty i wykonać je samodzielnie, ręcznie lub automatycznie, wykorzystując do tego celu automaty VAT.

W sytuacjach, kiedy po dokonanych korektach nastąpi jednak całkowite lub częściowe rozliczenie, program w okresach dokonanego rozliczenia dokona stosownych zapisów w rejestrach VAT, odpowiednio zwiększając wartość podatku należnego lub naliczonego. Dodatkowo dla pełnego zautomatyzowania obsługi „ulgi na złe długi”, po skorygowaniu rejestru sprzedaży o wybrane transakcje i zapisaniu noty księgowej, wybrane dokumenty można automatycznie wprowadzić na formularz zawiadomienia VAT-ZD, w trakcie tworzenia deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy.

Wersja 7.80.6 dodatkowo zawiera również wymagane od 1 kwietnia nowe wzory deklaracji VAT, zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, a są to:

 • VAT-7 wzór 14
 • VAT-7K wzór 8
 • VAT-7D wzór 5

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: