Category Menedżer Radzi

Równocześnie z wejściem w życie obowiązku wysyłania co miesiąc pliku JPK_VAT z deklaracją, zmieniły się również przepisy związane fakturami wystawianymi do paragonów. Zmiany wprowadził art. 109 ust 3d ustawy o VAT, który stanowi, że faktury wystawione do paragonów z numerem NIP ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione i nie zwiększają one wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji. Zgodnie z tym, obowiązujący schemat XSD struktur JPK_V7 wymaga aby:

  • faktury sprzedaży, o których mowa art. 109 ust. 3d oznaczane były kodem FP (kod typu dokumentu).
  • faktury sprzedaży, o których mowa art. 109 ust. 3d były zliczane w pozycji „Liczba wierszy sprzedaży” oraz były wyłączane z podsumowania pozycji „Podatek należny”.

Powyższe nowelizacje przepisów zaniepokoiły wiele firm. Ważne dla nich jest odpowiedź na pytanie w jakim stopniu, w konsekwencji wprowadzenia powyższych zmian skomplikuje to sposób wystawiania i rejestrowania dokumentów sprzedaży detalicznej w WAPRO Mag, tak aby po imporcie były odpowiednio ujęte w ewidencji sprzedaży oraz deklaracji VAT w programach WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper i na koniec w przygotowanym do wysyłki pliku JPK_V7.

Odpowiadając na powyższe pytanie, w aktualnych wersjach systemu WAPRO ERP wystarczy aby w programie WAPO Mag lub WAPRO Fakturka faktury do paragonów zostały prawidłowo oznaczono kodem FP a następnie zaimportowane za pośrednictwem pliku WAPRO XML do WAPRO Fakir lub WAPRO Kaper.

Już w wersji 8.51.0 wprowadzone zostały modyfikacje związane z wymaganiami dotyczącymi wejścia w życie nowej struktury JPK_V7. Wprowadzona została możliwość definiowania w nagłówkach dokumentów nowych kodów klasyfikacji JPK. Dla ułatwienia, kody JPK można przypisywać pozycjom asortymentowym (szczególnie przydatne do automatycznego przypisywania kodów GTU) oraz odpowiednio kontrahentom (np. kod TP dla powiązanego kontrahenta i inne). Te domyślnie zdefiniowane kody są umieszczane automatycznie w dokumencie po wybraniu takiego kontrahenta oraz dodaniu pozycji asortymentowej. Niektóre kody JPK, wynikające z posiadanych przez programy informacji nadawane są automatycznie podczas zapisywania dokumentów.

Dodana została również możliwość grupowego przypisywania kodów JPK do dokumentów, aktualnie dostępna już w WAPRO Mag, WAPRO Fakturka oraz WAPRO Fakir, w WAPRO Kaper funkcjonalność zostanie niebawem uzupełniona.

Do kodów, które w programie WAPRO Mag są automatycznie dodawane do nagłówka dokumentu należy również kod FP. Jeżeli paragon posiada znacznik fiskalizacji, podczas zapisywania faktury do tego paragonu, niezależnie od metody wystawienia, kod FP zostanie dodany automatycznie. Dodatkowo użytkownik może ręcznie wprowadzić taki kod jeśli np. rejestruje paragony odrębnie na kasie fiskalnej a w programie wystawia faktury.

Dociera do nas wiele próśb o szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób obecnie należy wystawiać paragony i faktury do paragonów i jak oznaczać je kodem FP. W związku z powyższym, odpowiedź brzmi, praktycznie bez zmian z jednym warunkiem. W WAPRO Mag zainstalowanym na wspólnej bazie z WAPRO Fakir:

  • Przedruki paragonów fiskalnych na fakturę mogą być wykonywane do momentu zaksięgowania paragonów w WAPRO Fakir.
  • Po zaksięgowaniu paragonów, faktury do paragonów można wystawiać wyłącznie przy wykorzystaniu faktur nieobrotowych.

W przypadku korzystania z tak zwanych faktur nieobrotowych, jeżeli paragon ma ustawiony znacznik fiskalizacji to wystawiona do niego faktura w trakcie zapisywania automatycznie zostanie oznaczona kodem FP.

W wersji 8.60.0 został również usprawniony proces automatycznego uzupełniania kodu FP. Dotychczas wymagana była edycja dokumentu i ponowne zatwierdzenie. Od wersji 8.60.0 program uzupełnia kody w trakcie np. przedrukowania dokumentu z paragonu na fakturę.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, do nagłówków faktur dodane zostaną automatycznie kody JPK, na przykład GTU pozycji towarowych i inne domyślnie zdefiniowane w kartotece kontrahentów oraz asortymentowej. O ile w zbiorczym dokumencie RO dodawanie klasyfikacji JPK nie jest wymagane, o tyle na fakturach do paragonów już tak.

Podczas importu tych dokumentów do programów finansowo – księgowych WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper przy wykorzystaniu plików WAPRO XML, kody FP zostaną automatycznie przeniesione. Na podstawie tak oznaczonych dokumentów faktury do paragonów zostaną zarejestrowane w ewidencji sprzedaży VAT, natomiast podczas obliczaniu podatku należnego w deklaracji VAT-7 nie zwiększą one podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego zgodnie z art. 109 ust 3d ustawy o VAT. Podobnie w pliku JPK_V7, zgodnie z tym co zostało opisane wyżej, zostaną one zliczone w pozycji „Liczba wierszy sprzedaży” ale zostaną wyłączone z podsumowania pozycji „Podatek należny”.

W najbliższych dniach zostanie opublikowana aktualizacja importerów dokumentów w programach finansowo – księgowych, która w WAPRO Kaper spowoduje, że importowana faktura FP zostanie zarejestrowana wyłącznie w ewidencji sprzedaży VAT, nie powstanie dokument w księdze, natomiast w WAPRO Fakir dodana zostanie możliwość tworzenia warunków na kod FP, tak aby można było ją automatycznie księgować na dowolne konto.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: