Category Menedżer Radzi

Ponieważ zbliża się koniec roku obrotowego czyli okres przeksięgowań, zamykania roku i przygotowań do sprawozdań rocznych, prezentację nowych funkcjonalności rozpoczniemy od przedstawienia zmodernizowanego modułu księgowań automatycznych.

Moduł omówimy na przykładzie najpopularniejszego zastosowania, jakim są rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W dniu 1 października 2014 roku opublikowany został program WAPRO Fakir w wersji 8.00.0.
Większość nowości, które pojawiły się w tej wersji programu ma za zadanie poprawić komfort pracy z programem. W pierwszym artykule dotyczącym nowej wersji programu zaprezentujemy jedną z nich.

Ponieważ zbliża się koniec roku obrotowego czyli okres przeksięgowań, zamykania roku i przygotowań do sprawozdań rocznych, prezentację nowych funkcjonalności rozpoczniemy od przedstawienia zmodernizowanego modułu księgowań automatycznych.
Funkcjonalność ta jest już dostępna w programie od dawna, jednak w nowej wersji moduł został rozbudowany o funkcjonalności ułatwiające definiowanie automatów księgujących oraz przeglądanie i kontrolę wykonanych przeksięgowań. Dodano okna modułu wyposażone we wszystkie narzędzia niezbędne do obsługi procesu automatycznego księgowania. Całość tworzy jeden spójny moduł.

Moduł omówimy na przykładzie najpopularniejszego zastosowania, jakim są rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Większość firm prowadzi na bieżąco mniej lub bardziej rozbudowaną ewidencję rozliczenia tego typu kosztów poza programem, stale aktualizując ją o dokonane odpisy, dodając nowe pozycje do rozliczenia i zamykając rozliczone.
Od wersji 8.00.0 taka ewidencja może być automatycznie tworzona w programie WAPRO Fakir, wystarczy ją tylko kontrolować.

Poniżej zaprezentowana zostanie pełna ścieżka operacji automatycznego księgowania jednej pozycji kosztowej: od jej zaksięgowania przez definiowanie schematu dekretującego do automatycznego przeksięgowania odpisu.

Proces rozpoczyna się po zaksięgowaniu w programie pozycji kosztowej, która wymaga rozliczenia w czasie. Po jej zaksięgowaniu należy utworzyć za pomocą kreatora w module Księgowania automatyczne plan przeksięgowań i zdefiniować dekret przeksięgowania odpisu.

1. W pierwszym kroku definiujemy indywidualny plan:

i wiążemy go z odpowiednim dekretem (w prezentowanym przykładzie na koncie 640-01):

Miesięczne odpisy zostaną wyliczone automatycznie.

2. W drugim kroku, po naciśnięciu przycisku Dalej tworzymy schemat dekretu okresowego przeksięgowania odpisu. 

Jeżeli definiowany jest pierwszy schemat szablonu automatu, można go utworzyć automatycznie.
Jeżeli jest to kolejny schemat, należy dopisać go do istniejącego szablonu automatu, uzupełniając numer konta na które odpis ma być przeksięgowany.

Po zakończeniu opisanej wyżej operacji nowy plan pojawi się w oknie modułu Księgowania automatyczne:

Do czasu dokonania pierwszego automatycznego przeksięgowania, lista po prawej stronie okna pozostanie pusta. W miarę dokonywania przeksięgowań na liście pojawiać się będą kolejne utworzone przez automat dekrety. Aby uruchomić automat, który dokona przeksięgowania wszystkich nierozliczonych jeszcze zdefiniowanych w szablonie schematów dekretów należy nacisnąć przycisk Księguj oraz wybrać okres i datę księgowania.

W przykładowym automacie zdefiniowanych zostało wiele schematów dekretujący, dlatego po wybraniu trybu pracy okna: szablony księgowań / przeksięgowań, w oknie modułu pojawi się cała lista wszystkich odpisów dokonanych w październiku przy użyciu tego automatu:

Po zmianie trybu pracy okna modułu na Plany przeksięgowań, zmieni się sposób prezentacji odpisów w oknie. Wszystkie dokonane odpisy na podstawie planów przeksięgowań wyświetlone zostaną w kontekście planów, co ułatwia analizę (sprawdzenie) stanu rozliczenia każdej rozliczanej pozycji kosztowej.

Jak widać z powyższego przykładu, po wykonaniu kilku prostych operacji program:

  • automatycznie dokonuje wszystkich przeksięgowań;
  • tworzy automatycznie ewidencję dla wszystkich pozycji;
  • po przeksięgowaniu wszystkich odpisów przenosi plan automatycznie z gałęzi plany Niezrealizowane do gałęzi plany Zrealizowane.
  • w zakładce Podsumowanie prezentuje aktualny stan rozliczenia planu;
  • w oknie modułu Księgowania automatyczne prezentuje wszystkie automatyczne przeksięgowania w podziale na okresy lub w kontekście zdefiniowanego planu;
  • pozwala z okna modułu otworzyć zarówno dokument źródłowy (rozliczany dekret) jak i każdy dokument zawierający przeksięgowany odpis;

Prezentowany moduł Księgowań automatycznych działa analogicznie w trybie przeksięgowań obrotów i sald. W kolejnej wersji programu moduł zostanie wyposażony w wydruki powyższych ewidencji. Szczegółowy opis nowej funkcjonalności znajduje się w pomocy do programu. W pomocy znajdziecie Państwo również informację jak powiązać odpisy zaksięgowane we wcześniejszej wersjach programu z planami przeksięgowań tak, aby wszystko można było uporządkować przed zamknięciem roku.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: