Category Menedżer Radzi

Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej to zarówno przywileje i jak i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w skrócie ZFRON). Fundusz ten jest zasilany miedzy innymi z zaliczek na podatek dochodowy osób zatrudnionych w zakładzie, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 39 ust 2 pkt 1) lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po utracie statusu ZPCh, zgodnie z art. 33 ust 7. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niewykorzystane środki z ZFRON należy przekazać na PFRON.

Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej to zarówno przywileje i jak i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w skrócie ZFRON). Fundusz ten jest zasilany miedzy innymi z zaliczek na podatek dochodowy osób zatrudnionych w zakładzie, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 39 ust 2 pkt 1) lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po utracie statusu ZPCh, zgodnie z art. 33 ust 7. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niewykorzystane środki z ZFRON należy przekazać na PFRON.

Wyjątkiem od zasady przekazywania środków z ZFRON na PFRON jest sytuacja, kiedy pracodawca osiąga stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25% (art. 33 ust 7b ustawy o rehabilitacji).

Spełniając warunki posiadania ZFRON po utracie statusu ZPCh możemy przez 5 lat nadal zasilać go zaliczkami na podatek dochodowy według zasad opisanych art. 39 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Swego czasu do obsługi takich sytuacji w programie WAPRO Gang rozbudowano kartotekę firmy „Status Zakładu PCh/AZ o możliwość dodania zapisu oznaczonego jako „Utrata statusu” i określenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatem w danych podstawowych firmy uruchamiamy opcję „Status Zakładu PCh/AZ”. Poprawiamy ostatni wpis dotyczący posiadania statusu ZPCh wprowadzając datę do. Dodajemy nowy zapis, którym oprócz podania pięcioletniego okresu za pomocą pól data i data do, zaznaczamy pole „Utrata statusu” oraz jeden z dostępnych zakresów osiąganego wskaźnika osób niepełnosprawnych.

Dane te posłużą „Deklaracji pomocniczej PIT-4R” poprawnie przygotować zestawienie o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, które później posłużą do przygotowania deklaracji rocznej PIT-4R.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: