Category Menedżer Radzi

Prowadząc firmę zatrudniasz pracowników na różnych stanowiskach, w różnych działach oraz w różnych okresach. Do prowadzenia ewidencji kadr i płac wykorzystujesz zapewne aplikację WAPRO Gang - Kadry i płace - jeśli potrzebujesz dokonać efektywniej analizy dotyczącej zatrudnienia czy też kosztów ponoszonych z tego tytułu wykorzystaj gotowe analizy systemu WAPRO Analizy.

Pozwalają odpowiedzieć na takie pytania jak:

  • Ile umów zostało zawartych w poszczególnych okresach?
  • Ile etatów utworzono na poszczególnych stanowiskach?
  • Z tytułu jakich stanowisk ponosisz koszty?
  • Na jakich stanowiskach jest największe zatrudnienie a na jakich najmniejsze?
  • Jak wyglądało zatrudnienie w poszczególnych latach?
  • Czy zwiększa się zatrudnienie w poszczególnych sezonach?
  • Ile umów o dzieło zostało zawartych w danych okresach?
  • Ile umów zleceń zostało zawartych w danych okresach?

W tym artykule skupimy się na analizie rozpoczętych angaży w okresach oraz na wykazie umów zlecenia. Analiza rozpoczętych angaży Po uruchomieniu analizy możesz dokonać wstępnej interpretacji wyników. Po rozwinięciu rodzaju umowy możesz dowiedzieć się ile umów w poszczególnych latach prowadzisz w rozbiciu na poszczególne firmy oraz rodzaje umowy. Po wyłączeniu prezentacji wyników z zaznaczonego obszaru tabeli możemy uzyskać pełen obraz sytuacji na wykresie w poszczególnych latach.

Dodając do obszaru kolumn wymiar czasu Kwartał można uzyskać szczegółowe rozbicie angaży w poszczególnych kwartałach lub dodając Miesiąc można uzyskać szczegółowe angaże w miesiącach. Umieszczając w obszarze wierszy po rodzaju umowy wymiar Stanowisko można uzyskać informację na jakich stanowiskach zawarte są poszczególne rodzaje angaży co zaprezentowano na poniższym obrazie.

Dzięki takim informacją można szybko przeanalizować zmiany w zatrudnieniu w firmie jak również przygotować dane do deklaracji GUS. Wykaz umów zlecenie Innym przykładem analizy kadrowo płacowej może być wykaz umów zlecenia lub analogiczny wykaz umów o dzieło. W tym przykładzie posłużymy się wykazem umów zlecenia. Po uruchomieniu analizy prezentuje ona rok rozpoczęcia umowy, firmę oraz rodzaj umowy, wartościami jest ilość oraz kwota umów. Prezentując ponownie dane z wyłączeniem opcji Pokaż wybrane pozycje z tabeli możemy uzyskać zbiorczą analizę ilości umów i ich wartości w rozbiciu na poszczególne firmy i lata.

Możemy wykonać zmianę prezentacji danych na wykresie poprzez wyłączenie opcji Serie danych wg kolumn oraz włączenie opcji Pokaż wiersz "Suma końcowa" oraz Pokaż kolumnę "Suma końcowa" dzięki temu wykres będzie prezentował szczegółowe informacje wraz z rozkładem wartości całościowej. Zmieniając tym wykresu na Wygładzony 3D można prezentować dane w układzie liniowym.

Aby zaprezentować szczegółowe informacje o pracownikach wystarczy umieścić Nazwisko pracownika w obszarze wierszy po rodzaju umowy oraz Numer miesiąca rozpoczęcia w obszarze kolumn po roku rozpoczęcia. Po rozwinięciu interesujących poziomów możemy uzyskać czytelną macierz prezentującą podział umów pracowników i poszczególne okresy.

Analogicznie do analizy wykaz umów zlecenia można wykonać analizę wykaz umów o dzieło dostępnej także w grupie Analizy kadrowo płacowe.

Podsumowując cykl artykułów opisujących różne analizy w oparciu o dane różnych systemów marki Asseco WAPRO zachęcamy do zapoznania się z posiadanymi analizami lub jeśli jeszcze nie posiadacie pakietu analitycznego do zapoznania się z wersję DEMO aplikacji! Nie trać więcej czasu na żmudne liczenie danych z różnych raportów, przygotuj analizę na miarę swoich potrzeb, która pozwoli Ci zoptymalizować pracę swojej firmy i zredukować zbędne koszty.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: