W niniejszym artykule podamy, w jaki sposób można rozwiązać problem niezgodności pomiędzy kwotą rozrachunku w PLN, a kwotą brutto w PLN dla krajowych faktur walutowych, która skutkuje problemami z zaksięgowaniem w/w dokumentów na bazach ze wspólnymi rozrachunkami.

Po wprowadzeniu faktur krajowych walutowych i związanej z tym niezerowej stawki VAT na tego typu dokumentach, pojawił się problem różnic, pomiędzy złotówkową kwotą dokumentu a odpowiadającą mu złotówkową kwotą rozrachunku, utworzonego na jego podstawie. Różnice te, pojawiające się sporadycznie i akceptowane przez program WAPRO Mag, w praktyce uniemożliwiają automatyczne zaksięgowanie niektórych dokumentów z wykorzystaniem standardowych ustawień modułu Magik II. Problem pojawia się tylko wtedy, gdy programy WAPRO Mag i WAPRO Fakir działają na wspólnej bazie, w trybie współdzielenia rozrachunków.

Kwota brutto w PLN dla rozrachunku jest liczona jako:
(kwota brutto w walucie) * (kurs waluty) 

Kwota brutto w PLN dla nagłówka dokumentu jest liczona jako:
(kwota netto w PLN) + (kwota VAT w PLN) 

Taki odmienny sposób liczenia wynika z chęci pogodzenia kilku problemów:

  • Kwota należności w PLN powinna wynikać wprost z kwoty należności w walucie i kursu

  • Zgodnie z przepisami kwota netto (podstawa podatku dochodowego) oraz kwota VAT (podatek VAT) musi być wynikać z kwoty w walucie przeliczonej po danym kursie

Jednocześnie jednak:

  • Kwota_netto + kwota_VAT w PLN powinny dawać kwotę brutto w PLN, aby dokument się bilansował

  • Program WAPRO Fakir wymaga, aby kwota rozrachunku zgadzała się z kwotą dekretu na koncie rozrachunkowych

Na niektórych dokumentach występują – wobec różnego sposobu naliczania kwoty brutto – różnice wynikające z zaokrągleń, które powodują wspomnianą rozbieżność pomiędzy rozrachunkiem a dokumentem i problem z automatycznym zaksięgowaniem faktury.

Najlepszym sposobem rozwiązania problemu wydaje się wpisanie jako wartości brutto dokumentu w PLN odpowiedniej kwoty rozrachunku. Oczywiście – powstanie w ten sposób różnica pomiędzy kwotą netto+VAT a kwotą brutto i dokument się nie zbilansuje, ale różnicę tę można spisać dodatkowym dekretem w odchylenia.

W niniejszym artykule przedstawimy czytelnikom, w jaki sposób należy skonfigurować obecną wersję modułu Magik II, aby osiągnąć opisany wyżej efekt.

W pierwszym kroku należy spowodować, aby w definicji dekretacji możliwe było pobranie kwoty rozrachunku (standardowo nie jest ona dostępna). W tym celu należy:

1.

Zdefiniować własne zmienne:

  • Kwotę PLN z rozrachunku:
  • Kwotę w walucie z rozrachunku (tylko dla porządku, ponieważ nie powinna ona różnić się od kwoty w walucie dokumentu)

2.

W metadefinicjach zdefiniować własną kwotę:

3.

Pobrać zdefiniowaną kwotę w definicji dekretu, zamiast kwoty brutto dokumentu:

W drugim kroku należy obsłużyć niestandardowe odchylenie, jakie pojawi się w wyniku zastosowania powyższej dekretacji. W tym celu trzeba:

1.

Zdefiniować własną zmienną, np. @OdchylenieRozrachDok, która będzie przechowywać różnicę, między kwota brutto dokumentu, a kwotą rozrachunku:

2.

W oparciu o tę zmienną zdefiniować warunek, np. Odchylenie

3.

Zdefiniować dwa dekrety (podane konto i strona są przykładowe):

  • Dla przypadku, gdy odchylenie jest dodatnie
  • Dla przypadku, gdy odchylenie jest ujemne

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: