Category Menedżer Radzi

W ostatnim czasie powstało pewne zamieszanie wokół składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia zawartej ze zleceniodawcą będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

13 marca br. ZUS powołując się na stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował komunikat, którym poinformował, że płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zleceniobiorcy, za których należy opłacać składkę muszą spełniać również warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli
- podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
- uzyskać przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
- nie mieć ukończonego wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Po przeanalizowaniu problemu, użytkownikom naszego programu, którzy kontaktowali się z nami w tej sprawie zalecaliśmy do czasu opublikowania nowej wersji programu zawierającej odpowiednią poprawkę zmianę wartości parametru konfiguracyjnego o nazwie „Firma zatrudniająca”.

Parametr ten ustawiony na wartość „nie zatrudniająca pracowników” powoduje, że w typie listy „Umowy” składka na Fundusz Pracy będzie liczona, jeżeli w danych firmy jako rodzaj płatnika jest również zaznaczona opcja „Osoba fizyczna”. Wystarczy zmienić wartość tego parametru na „do 4 pracowników”. Wtedy składka będzie policzona jeżeli oczywiście spełnione będą pozostałe warunki, o których wspomina komunikat ZUS.

7 kwietnia br. ZUS opublikował kolejny komunikat, którym odwołał część komunikatu z 13 kwietnia dotyczącego składki na Fundusz Pracy informując jednocześnie, że w mocy pozostają ustalenia obowiązujące od 1 stycznia 2005r. iż płatnicy składek będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że płatnicy ci, nie są pracodawcami z w rozumieniu art. 2 ust 2 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W tej sytuacji zalecamy naszym użytkownikom ponowną zmianę wartości parametru „Firma zatrudniająca” na wartość „nie zatrudniająca pracowników”, aby wyłączyć naliczanie składki na Fundusz Pracy w typie listy „Umowy”.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: