Category Menedżer Radzi

Włodzimierz Kalinowski, Szef Wydziału Produktów kadrowo-płacowych WAPRO ERP radzi jak skonfigurować program WAPRO Gang, aby Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7, było wypełniane poprawnie. Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakłada na pracodawcę obowiązek wydawania pracownikowi zaświadczeń celem ustalenia prawa do świadczeń wynikających z wyżej wymienionej ustawy. Mówi o tym Art. 125 i Art. 125a ustawy.

Jednym z takich druków jest „Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7”. W wersji standardowej systemu WAPRO Gang, którą otrzymują Państwo po zainstalowaniu, szablon tego wydruku jest wstępnie skonfigurowany do pobierania danych przechowywanych w kartotekach i naliczonych listach płac . Można z niego bez obaw skorzystać pod warunkiem, że nie używają Państwo do wypłat wynagrodzenia składników płacowych, które wymienimy poniżej:

Aby skorzystać z usługi należy wprowadzić dane konfiguracyjne w systemie WAPRO Mag. W Administrator | Konfiguracja firmy | Rachunki bankowe dodano 3 nowe parametry:

  • Uniwersalny składnik „Dodatek 1” z listy podstawowej - nazwa użytkowa „Dodatek 1 (podstawa ZUS; przychód)” .
  • Uniwersalny składnik „Dodatek 1” z listy dodatkowej - nazwa użytkowa „Dodatek (podst.skł.na ubez.społ.,do opodatkowania)” .
  • Składniki płacowe stworzone samodzielnie w opcji „Konfiguracja składników płacowych”.

W wyżej wymienionych przypadkach, aby „Zaświadczenie ZUS RP-7” było wypełnione poprawnie należy odpowiednio skonfigurować wykorzystywane składniki płacowe, celem prawidłowego umieszczenia ich w punkcie „3 Wynagrodzenie” tego zaświadczenia. W konfiguracji składników płacowych mają Państwo do dyspozycji opcję Popraw .

Korzystając z tej opcji, w oknie składnika płacowego należy zaznaczyć jedną z trzech możliwości dotyczących zaświadczenia ZUS RP-7.

  • Składniki stałe do Rp-7 – jeżeli chcemy aby wartość składnika pojawiła się w kolumnie 2 tabelki w punkcie 3 zaświadczenia.
  • Składniki zmienne do RP-7 – jeżeli chcemy aby wartość składnika pojawiła się w kolumnie 3 tabelki.
  • Składniki inne do RP-7 – jeżeli chcemy aby wartość składnika pojawiła się w kolumnie 4 tabelki.

Drugą istotną sprawą jest podanie opisu składnika, który pojawi się w kolumnie rodzaj. Do wypełniania tego miejsca wykorzystywane są pola Nazwa skrócona 1 i Nazwa skrócona 2. Wystarczy wprowadzić lub zmienić opis składnika w tych polach, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Ale uwaga - te same pola wykorzystywane są do opisywania składników przy wydruku listy indywidualnej. Tak więc zmieniając opis składnika na potrzeby RP-7 zmieniamy również jego opis w wydruku listy indywidualnej.

Okno składnika płacowego.

• Dane archiwalne

Jeśli chcemy, aby w zaświadczeniu ZUS Rp-7 znalazły się dane archiwalne, t.j. sprzed okresu korzystania z programu WAPRO Gang, to należy uzupełnić kartotekę pracownika Wynagrodzenia do Rp_7. Dostęp do niej jest z menu kartoteki osobowej Inne dane – Dane wprowadzające.

• Wstępna konfiguracja

Wydruk jest wstępnie skonfigurowany tak, aby najczęściej występujące składniki płacowe zostały w nim uwzględnione. Są to:

- ekwiwalent za urlop (wypłacony na liście podstawowej);
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne i dodatki za nie (wypłacone na liście podstawowej);
- premia z angażu i premia uznaniowa (wypłacone na liście podstawowej);
- premia kwartalna i nagroda roczna (wypłacone na liście „Premie kw. i premie roczne”)
- wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (zarejestrowanych w kartotekach: „Umowy cywilno-prawne”, „Umowy okresowe” i „Projekty”), a także wynagrodzenia członków rad nadzorczych wypłacone na liście „Rady”;
- wynagrodzenie chorobowe, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze (wypłacone na liście podstawowej, liście „Umowy” i liście „Projekty”).

Tych składników nie należy przypisywać do wyróżników opisanych na wstępie.

RADA
Przed wykonaniem wydruku, korzystając z menu administratora WYRÓŻNIKI, warto sprawdzić, które składniki płacowe zawarte są w wyróżnikach (z kategorii „Wyróżniki konfiguracji list.pł” ):

  • Składniki stałe do Rp-7
  • Składniki zmienne do RP-7
  • Składniki inne do RP-7

W razie potrzeby konfigurację można zmodyfikować.

avatarWłodzimierz Kalinowski

Szef Wydziału Produktów Kadrowo-Płacowych WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: