Category Menedżer Radzi

Program WAPRO Mag został dostosowany do ustawy z 22 maja 2009 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.Ust.97 Poz. 799 z 2009 roku).

W związku z obowiązującą od 01.07.2009 ustawą z dnia 22.05.2009 o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych dostosowany został program WAPRO Mag w celu zautomatyzowania procesu naliczania potrąceń na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w trakcie wystawiania faktury VAT RR. Dodatkowo dodaliśmy raporty ułatwiające podsumowanie dokonanych potrąceń na poszczególne fundusze w wybranym okresie.
Aktualizacje te dostępne są od wersji 7.40.6

W programie dodany został predefiniowany słownik nazw ww. funduszy. Słownik zawiera obecnie 9 funduszy wymienionych w ww. ustawie. W słowniku zdefiniowano również sposób dokonywania potrąceń tzn. odpisy na Fundusz Promocji Mleka – 0,001 zł za 1kg mleka natomiast potrącenia na pozostałe fundusze to 0,1% wartości netto.

Aby program rozpoczął naliczanie ww. potrąceń podczas wystawiania faktury VAT RR należy w kartotece asortymentu przypisać dla każdego towaru, od którego maja być dokonane takie potrącenia, odpowiedni fundusz promocji. Przypisania takie można zrobić przed wystawianiem faktur albo w trakcie - podczas wybierania towaru z kartoteki.

W oknie edycji artykułu, w zakładce „Inne” w sekcji „Artykuł rolny” można wybrać fundusz i przypisać go do artykułu.

W przypadku mleka należy dodatkowo pamiętać, że potrącenie takie jest dokonywane od każdego zakupionego kilograma wobec tego mleko musi mieć jednostkę magazynowania - kilogram lub musi mieć zdefiniowany kilogram jako „Inną jednostkę” (skrót nazwy jednostki dodatkowej musi rozpoczynać się od liter „kg”) z przelicznikiem w stosunku do jednostki magazynowania. Po spełnieniu tych warunków, program podczas wystawiania faktur VAT RR z datą wystawienia większą lub równą 01.07.2009 będzie naliczał ww. potrącenia. Na wydruku faktury pojawi się oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń z wyszczególnieniem kwoty netto od której naliczono potrącenie oraz kwotę potrącenia.

Natomiast faktury korygujące wystawiane z datą większą lub równą od 01.07.2009 będą wystawiane zależnie od daty wystawienia pierwotnego dokumentu, tzn. dla dokumentów pierwotnych, których data wystawienia jest wcześniejsza – korekta będzie wystawiona jak dotychczas, dla dokumentów pierwotnych z datą późniejszą będą faktury korygujące będą uwzględniały zmiany przepisów.

Również kwota „Do zapłaty” uległa zmianie, tzn. jest to kwota brutto pomniejszona o sumę dokonanych potrąceń. Podobnie rozrachunki z rolnikiem oraz wystawiane dokumenty płatności uwzględniają tę kwotę.

Dodatkowo do programu dodany został raport zestawiający faktury VAT RR z naliczonymi potrąceniami w podziale na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych za dowolny okres - „Rejestr – faktury RR”. Raport można wykonać w trzech wariantach: wszystkie dokumenty, dokumenty pierwotne, korekty.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: