Category Zmiany prawne

wapro gang
zmiany prawne w sezonie 2020/2021

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Gang w sezonie 2020/2021 związanymi ze zmianami w przepisach. Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu kadrowo-płacowego.

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Od 1 stycznia 2020 r. przy obliczeniach płacy minimalnej nie jest uwzględniany dodatek stażowy. Program WAPRO Gang pomija dodatek stażowy w obliczeniach płacy minimalnej.

Podstawa prawna →

2. Zmiany w zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia.

Od 1 stycznia 2020r., pracownicy poniżej 26 roku życia są automatycznie zwolnieni z opłacania podatku dochodowego. Pracownik może jednak złożyć pracodawcy oświadczenie, aby ten pobierał od niego zaliczki na podatek. Aby naliczać podatek od 01.01.2020 należy dla pracownika zaznaczyć odpowiednią opcję w kartotece „Podstawowe dane podatkowe”. Program umożliwia również wydrukowanie dla pracownika oświadczenia, które pracownik musi wypełnić i przekazać pracodawcy w celu naliczania zaliczki.

Podstawa prawna →

3. Zaliczka na podatek w miesiącu, w którym został przekroczony próg podatkowy ma być liczona wg 2 stawek, 17 i 32%.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – od 1 stycznia 2020 r. zaliczka na podatek w miesiącu, w którym został przekroczony próg podatkowy ma być liczona wg 2 stawek, 17 i 32%. W programie WAPRO Gang dostosowano obliczanie list płac, aby w miesiącu przekroczenia podatek był liczony wg 2 stawek.

Podstawa prawna →

4. Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy służy do wpłaty podatków PIT, CIT i VAT. Mikrorachunek w programie dodajemy wybierając w danych firmy – „Rachunki bankowe i mikrorachunek firmy”. W kartotece jest opcja automatycznej generacji mikrorachunku na podstawie NIPu firmy lub PESEL dla osoby fizycznej.

Podstawa prawna →

5. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzenie dotyczące ZUS DRA II i ZUS RCA II (Mały ZUS).

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzenie dotyczące ZUS DRA II i ZUS RCA II Dz.U. z 2020r. poz. 102). W programie WAPRO Gang rozbudowano kartotekę „Mały ZUS” ,aby można było wpisać przychód z tytułu opodatkowania działalności w formie „Karty podatkowej” lub „Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” oraz przychód i dochód w przypadku opodatkowania za zasadach ogólnych. W deklaracji ZUS DRA od 2/2020 dla osób, które prowadzą działalność w ramach tzw. „Małego ZUS plus” podstawa wymiaru składek wyznaczana jest na podstawie danych z kartoteki „Mały ZUS” oraz podstaw wymiaru składek z uwzględnieniem stałego współczynnika 0,5. W związku z tymi zmianami dodano nowe wzory deklaracji ZUS DRA II i ZUS RCA II plus.

Podstawa prawna →
Podstawa prawna →

6. Zmiana w informacji ZUS na temat wpłaty PPK finansowej przez podmiot zatrudniający.

Składki PPK pracodawcy mają być wykazywane na ZUS RCA za ten miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie wpłaty do instytucji finansowej. W programie WAPRO Gang dostosowano mechanizm wypełnienia pola 27 na ZUS RCA, którym użytkownik steruje poprzez parametr w Konfiguracji Firmy „Składki na PPK wpłacane”.

Podstawa prawna →

7. Interpretacja MF odnośnie procentowych kosztów uzyskania przychodu, które należy liczyć od łącznej kwoty.

przychody zleceniobiorcy w tym składki na PPK. W programie WAPRO PPK zaktualizowano sposób doliczania składki PPK do podstawy kosztów. Mechanizm jest zależny od parametru konfiguracji firmy „Składki na PPK wpłacane”.

Podstawa prawna →

8. Interpretacja MF odnośnie przekroczenia pierwszego progu podatkowego.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do dochodu nie wliczają się przychody zwolnione na podstawie art.21 ust.1 pkt 148 ustawy PIT. W programie WAPRO Gang zmieniono algorytmy obliczenia list płac, aby w obliczeniach dochodu nie były brany pod uwagę dochody zwolnione z podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt. 148 ustawy PIT.

9. Art. 15g ust 8 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Możliwość obniżenia wymiaru pracy maksymalnie o 20% , oraz do etatu nie mniejszego niż ½ w związku z pandemią COVID. W Wapro GANG obniżenie etatu w związku z COVID możemy dokonać przy użyciu opcji „Przeszeregowanie” lub „Grupowe wprowadzenie przeszeregowań”

Podstawa prawna →

10. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Możliwość wprowadzenia pracownikowi tzw. „Okresu przestoju ekonomicznego”, obliczanie dofinansowań wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 z FGŚP i od starosty. W programie WAPRO Gang wprowadzono kartotekę „Okresy przestoju ekonomicznego” i dostosowano obliczenia list płac.

Podstawa prawna →

11. Zwiększenie kwoty zwolnienia od opodatkowania świadczeń pieniężnych i rzeczowych na podstawie Art. 4 ustawy COVID – 19.

Zwiększenie kwoty zwolnienia od opodatkowania świadczeń pieniężnych i rzeczowych do 2000zł w latach 2020 i 2021 na podstawie Art. 4 ustawy COVID – 19. W programie WAPRO Gang dostosowano obliczenia list płac.

Podstawa prawna →

12. Określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. Na deklaracji ZUS RCA i ZUS RMUA należy wykazywać składki na PPK i PPE. W programie WAPRO Gang przystosowano pole 27 i 28 deklaracji ZUS RCA, aby prawidłowo wykazywać składki PPK i PPE. Zmieniono również druk ZUS RMUA, dodano pole 29 – składki PPK.

Podstawa prawna →

13. Zmiana w ustawie o PPK, która umożliwia zawieszenie składek PPK w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W programie WAPRO Gang dodano kartotekę „Okres zawieszenia składek pracodawcy.” Z racji na możliwość naliczania składek dla pracowników, którzy w okresie przestoju chcą dobrowolnie opłacać składki pracownika, dodano pole dodatkowe dla pracownika „Czy naliczać składki PPK podczas zawieszenia”. Program przystosowano również do zwrotu składek PPK, jeśli ktoś chciał skorzystać z zawieszenia ale w programie naliczył już listę.

Podstawa prawna →

14. Rozróżnienie zasiłku opiekuńczego wynikającego z COVID-19 od zasiłku wynikającego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

W programie WAPRO Gang dodano możliwość rejestracji nieobecności z kodem Ł – przestój z art.91 KP i uwzględniono zmiany w listach płac związanych z obliczaniem wynagrodzenia za ten okres. W wyliczeniach godzin pracy dodano rozróżnienie, aby oddzielić zasiłek opiekuńczy wynikający z COVID-19 od zasiłku wynikającego z art. 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna →

15. Nowe deklaracje PIT-4R, 8-AR , PIT-11 ,IFT-1/IFT-1R z wzorami obowiązującymi na 2021 rok.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W programie WAPRO Gang dodano nowe deklaracje PIT-4R, 8-AR , PIT-11 ,IFT-1/IFT-1R z wzorami obowiązującymi na 2021 rok, dotyczące przychodów osiągniętych od 01.01.2020.

Podstawa prawna →

16. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 roku życia, które zawarły umowę o praktykę absolwencką.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 roku życia, które zawarły umowę o praktykę absolwencką. W programie WAPRO Gang podczas dodawania umowy, należy zaznaczyć opcje „Staż absolwencki” podczas dodawania umowy o pracę, aby zastosować zwolnienie.

Podstawa prawna →

17. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dodające nowy druk ZUS RUD – zgłoszenie umowy o dzieło.

Podstawa prawna →

18. Wypłatą 100% zasiłku z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od wykorzystanych w danym roku ilości dni wynagrodzenia chorobowego.

Wejście ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 i wejście ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zmiana ustawy skutkuje wypłatą 100% zasiłku z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od wykorzystanych w danym roku ilości dni wynagrodzenia chorobowego. Głównie przydatne dla osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, którzy są niezdolni do pracy lub przebywają na kwarantannie w związku z COVID-19.

Podstawa prawna →
Podstawa prawna →

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia