Category Menedżer Radzi

Zakończone zostało przygotowanie nowego wydania programu - WAPRO Mag wersja 7.60.2 wydanie 2, które jest całkowicie przygotowane do pracy po 1 stycznia 2011 roku. Wydanie zawiera zmodyfikowany, moduł rozliczania faktur zaliczkowych, przygotowany do rozliczania transakcji przeprowadzanych na przełomie roku 2010 / 2011.

Piotr Jeżewski

Szef Wydziału Produkcji Systemów Handlowo - Magazynowych WAPRO ERP

Modyfikacja modułu wykonana jest w oparciu o Art. 19 ust. 2 „Ustawy z dnia 26 listopada 2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej”, która w „Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” dodaje w Art. 41 ust. 14f w brzmieniu:

„Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.”.

Podczas rozliczania faktur zaliczkowych na przełomie roku 2010 / 2011, w programie obowiązują trzy podstawowe zasady:

  • 1 Podczas przeliczania specyfikacji faktury zaliczkowej po zmianie stawek VAT (po 1 stycznia 2011 roku) program automatycznie naliczy nową specyfikację według nowych stawek przyjmując, jako podstawę obliczeń pierwotną kwotę sprzedaży brutto;
  • 2 Kwota wpłaconej zaliczki, tak jak dotychczas, rozlicza kolejno pozycje specyfikacji od najwyższej stawki VAT do najniższej;
  • 3 W przypadku wystąpienia na pierwotnej specyfikacji pozycji asortymentowych, które w roku 2010 opodatkowane są jednakową stawką VAT (np. 7%) a po 1 stycznia 2011 różnymi stawkami VAT (np. część ulegnie zmianie n 8% a część na 5%) a wpłacona w 2010 roku zaliczka częściowo rozliczy takie pozycje asortymentowe. Program przyjmie w roku 2011, że rozliczenie w 2010 roku dotyczyło pozycji, które roku 2011 opodatkowane byłyby niższą stawką podatku VAT.

Wyjaśnienia wymaga przyjęta przez nas, podczas rozliczania wpłacanych zaliczek, kolejność według stawek VAT w punktach 2 i 3. Tej kwestii nie regulują żadne przepisy prawa wobec tego musieliśmy przyjąć jakąś logiczną zasadę.
W każdym przypadku, niezależnie od przyjętej kolejności rozliczania jedna ze stron transakcji może być „niezadowolona” - jeżeli na przykład sprzedawca ma naliczony większy podatek należny, w zamian odbiorca towaru (wpłacający zaliczkę) ma naliczony większy podatek naliczony lub na odwrót. Wobec tego przyjęliśmy, że decydującym kryterium będzie wysokość wpłat podatku do Urzędu Skarbowego. Przyjęcie takiej kolejności rozliczania, powodującej większe wpłaty podatku na początku transakcji zabezpiecza firmę przed niepotrzebnymi wątpliwościami w czasie kontroli z Urzędu Skarbowego a łączna kwota podatku VAT do odprowadzenia najczęściej jest taka sama.

Poniżej zaprezentuję przykład transakcji zaliczkowej tak, aby dokładniej zobrazować działanie programu w takich transakcjach. 1. Załóżmy, że w roku 2010 wpłacono zaliczkę w wysokości 200 zł na następujące towary:

Zgodnie z zasadą numer 2, całkowitemu rozliczeniu ulegnie pozycja opodatkowana stawką 22% oraz w połowie wartość towaru opodatkowanego stawką 7%. Poniżej rozliczenie zaliczki:

2. Kolejna zaliczka wpłacana jest już w roku 2011. Gdyby cała transakcja była rozliczona do końca roku 2010 nie miałoby znaczenia, którego towaru opodatkowanego stawką 7% dotyczy częściowe rozliczenie z pierwszej zaliczki (rozliczono kwotę 100 zł brutto z 200 zł towarów opodatkowanych w 2010 stawką 7%). Sytuacja zmienia się, w przypadku, kiedy transakcja ma dalszy ciąg w roku 2011. Jak widać z tabeli w punkcie 1, część towarów opodatkowanego w roku 2010 stawką 7% w roku 2011 zmieni stawkę na 8% a część na 5%. Zgodnie z wyżej opisaną zasadą numer 3 przyjmujemy, że rozliczeniu w roku 2010 w ramach towarów opodatkowanych stawką 7% uległa wartość towaru, który w 2011 roku zmieniłby stawkę VAT na niższą (w naszym przykładzie 5%). Wobec tego przy wpłacie drugiej zaliczki w kwocie 100 zł, rozliczenie wyglądać będzie następująco:

3. Po wpłacie dwóch zaliczek do dopłaty pozostało 100 zł. W momencie wydania towaru rozliczenie na fakturze końcowej będzie wyglądać następująco:

Na zakończenie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na powstającą różnicę pomiędzy podsumowaniem specyfikacji pierwotnego zamówienia a końcowym podsumowaniem wystawionych faktur zaliczkowych. Różnica wynika oczywiście z zmiany opodatkowania sprzedaży w trakcie trwania transakcji. Tego typu różnice za każdym razem będą różne. Zależeć będą od wartości dokonanych wpłat (zaliczek) w roku 2010 oraz od tego czy w transakcji fakturowane są towary, których stawka w roku 2011 jest wyższa czy niższa od stawki VAT w roku 2010. W naszym przykładzie podsumowanie całej transakcji wygląda następująco:

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: