Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odliczania podatku VAT związanego z nabyciem oraz niektórymi kosztami eksploatacji samochodów firmowych. Zgodnie z nimi niektóre koszty związane z eksploatację samochodów muszą być rejestrowane w rejestrach VAT w dwóch pozycjach: jedna z odliczeniem 50% kwoty VAT od poniesionych kosztów i druga bez odliczenia 50% VAT od kwoty poniesionego kosztu.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie prostej i szybkiej metody wprowadzania takich dokumentów do księgi podatkowej i rejestrów VAT w programie WAPRO Kaper w wersji 7.91.6.

Ze względu na to, że zgodnie z znowelizowanymi przepisami podatnicy mają prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT od niektórych kosztów związanych z eksploatację samochodów o przeznaczeniu mieszanym, w rejestrach VAT muszą być rejestrowane w dwóch pozycjach: jedna z odliczeniem 50% kwoty VAT od poniesionych kosztów i druga bez odliczenia 50% VAT od kwoty poniesionego kosztu.

Koszty eksploatacji samochodów firmowych w programie mogą być wprowadzane na dwa sposoby:

  • Bezpośrednio w księdze – całe koszty uwzględnione w podatku dochodowym;
  • Poprzez moduł rozliczenia jazd – koszty podatku dochodowego ograniczone do wysokości ustawowych limitów (Art. 23.1 pkt 46 ustawy o PDOF);

Niezależnie od sposobu wprowadzania, obie metody podczas rejestrowania zapisów VAT są praktycznie identyczne . Jedyną różnicą jest obowiązek wybierania zdarzenia gospodarczego z kartoteki na formatce wprowadzania zapisu, podczas rejestrowania kosztu poprzez moduł rozliczenia jazd. Jeżeli w kartotece zdarzeń gospodarczych jeszcze nie ma zdefiniowanego odpowiedniego zdarzenia należy je utworzyć Poniżej przykład definicji takiego zdarzenia gospodarczego.

Zgodnie z tym, co napisano wyżej, rejestrując koszt poprzez moduł rozliczenia jazd obowiązkowo, przed wprowadzaniem zapisów do VAT, trzeba wybrać z kartoteki właściwe zdarzenie gospodarcze co uzyskuje się poprzez przyciśnięcie przycisku „Wybierz” (czerwony prostokąt na przykładzie poniżej). Dalsze wymagane czynności są już identyczne.

Po standardowym otwarciu formatki wprowadzania nowego zapisu do księgi i wprowadzeniu typowych danych dokumentu zakupu oraz ewentualnego wybrania z kartoteki zdarzenia gospodarczego, na formatce w polu „Typ VAT” należy wybrać opcję „Wiele pozycji VAT” i przejść do zakładki „Pozycje VAT”. Poniżej widok przykładowej formatki.

Dodatkowo należy oczywiście wybrać stawkę VAT oraz wpisać kwotę netto. Rodzaj kwoty do podatku dochodowego ustawia się domyślnie jako wartość „Netto”. W przypadku kwot wartości kosztów eksploatacji, dla których nie da się prosto obliczyć 50% wartości i wstawić jej w odpowiednie pole, sugerujemy wykorzystanie do obliczeń podręcznego kalkulatora programu. W tym celu w pole kwoty netto na formatce należy wprowadzić 100% wartości kosztu i użyć klawisza szary + (na klawiaturze numerycznej) . Kalkulator należy uruchomić kiedy kursor znajduje się w polu „Netto” ponieważ kalkulator pobiera domyślnie kwotę do obliczeń z pola, w którym stoi kursor w momencie jego wywołania. Na ekranie pojawi się kalkulator z domyślnie pobraną wartością.

Po wykonaniu prostego dzielenia przez 2 i przyciśnięciu klawisza „Enter”, na kalkulatorze pojawi się wynik obliczeń. Przykład poniżej.

Kolejne przyciśnięcie klawisza „Enter” spowoduje przeniesienie obliczonej kwoty do pola „Netto” na formatce a kwota „VAT” oraz „Brutto” obliczone zostaną automatycznie. Na poniższym przykładzie wynik użycia do obliczeń kalkulatora.

Po zatwierdzeniu formatki na liście pozycji VAT pojawi się pierwsza pozycja VAT. Obraz poniżej.

Po ponownym przyciśnięciu przycisku „Dodaj” i ponownym uruchomieniu formatki dodawania pozycji VAT, tym razem w sekcji „Odliczenie VAT” należy wybrać opcję „Bez odliczenia - pojazdy”, wybrać stawkę VAT a w polu „Netto” wpisać obliczoną wcześniej wartość 50% kosztu lub ewentualnie ponownie ją obliczyć. Zarówno rodzaj kwoty, która ma zostać pobrana do podatku dochodowego ustawi się automatycznie na kwotę „Brutto” jak i sama kwota obliczy się również automatycznie.

Po zatwierdzeniu formatki dodawania drugiej pozycji do rejestru VAT, na liście pozycji VAT pojawi się drugi zarejestrowany zapis. Przykład na poniższym obrazie.

Po przejściu na zakładkę „Podstawowe”, w jej dolnej części, widoczna jest całkowita kwota kosztów eksploatacji naliczona do podatku dochodowego. W naszym przykładzie jest to 100% kwoty netto kosztu eksploatacji powiększona o wartość naliczonego VAT niepodlegającego odliczeniu (obraz poniżej).

Na tym zakończony został proces rejestrowania w programie przykładowego kosztu eksploatacyjnego samochodu firmowego o mieszanym przeznaczeniu. Jeśli użytkownik zamierza w przyszłości drukować lub przeglądać koszty związane z konkretnym samochodem w firmie, wskazane jest zdefiniowanie odpowiednich kategorii i klasyfikacji i przypisanie ich do zapisu księgowego.

Jak widać z zaprezentowanego przykładu, rejestrowanie takich faktur jest obecnie bardzo proste i szybkie. Aby jeszcze bardziej uprościć tą operację, niedługo opublikowana zostanie nowa wersja programu WAPRO Kaper, która umożliwi już w pełni automatyczne rejestrowanie tych standardowych dla każdej firmy kosztów. Zarówno obliczenia, odpowiednie dopasowanie rejestrowanych kwot, tak aby sumy odpowiednich kwot były równe kwotom rejestrowanego dokumentu zakupu jak i samo zapisywanie w rejestrze VAT odbywać się będą automatycznie.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: