Category Menedżer Radzi

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art.. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej "uopdof", w programie WAPRO Kaper w wersji 7.80.6 zaimplementowano nową funkcjonalność umożliwiającą automatyczną korektę kosztów podatkowych zgodnie z postanowieniami tego artykułu.

Nowa funkcjonalność pozwala weryfikować zarówno standardowe transakcje zakupu jak i zakup środków trwałych, a następnie automatycznie wyksięgowywać koszty podatkowe a po rozliczeniu finansowym, odpowiednio przywracać w koszty podatkowe rozliczone kwoty.

Po wykonaniu prostych czynności konfiguracyjnych można rozpocząć pracę:

  • od stycznia 2013 i wykonać kolejno (narastająco) wszystkie księgowania, lub
  • od dowolnego późniejszego miesiąca dokonując pierwszych korekt kosztów podatkowych dopiero w wybranym okresie.

Działanie nowego modułu oparte jest o istniejący w programie systemie moduł rozrachunków. Jeżeli rozrachunki są aktualne, w szczególności prawidłowo rozliczone są transakcje zakupu, po zaktualizowaniu programu do wersji 7.80.6 lub wyższej, po wykonaniu kilku operacji konfiguracyjnych, moduł jest gotowy do pracy.

Program umożliwia automatyczne weryfikowanie wszystkich zarejestrowane transakcji zakupu podlegających rozliczeniu, tzn. posiadających zarejestrowane rozrachunki, jednak jeżeli zajdzie taka potrzeba, w szczególnych przypadkach wybrane transakcje można wykluczyć z procedur weryfikacji. Możliwa jest również zmiana każdej naliczonej korekty .

Program wszystkie obliczenia wykonuje na bieżąco, tzn. po wykonaniu jakiejkolwiek operacji mającej wpływ na rozliczenie takiej transakcji, aktualizuje dane. Na zakończenie miesiąca rozliczeniowego wystarczy jednym poleceniem uruchomić proces automatycznego zaksięgowania obliczonych korekt kosztów podatkowych.

Jak już wyżej wspomniano, program podczas rejestrowania operacji związanych z w/w transakcjami zakupu automatycznie, na bieżąco przelicza dane. Wszystkie obliczone kwoty widoczne są w oknach przeglądarek na wyświetlanych listach:

  • okno przeglądarki Księgi PiR - po włączeniu opcji podglądu danych, po wskazaniu na liście zapisu w księdze nierozliczonej transakcji zakupu zgodnie z art 24d uopdof, w dolnej części okna pojawi się lista naliczonych danych;
  • okno przeglądarki kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych - po włączeniu opcji podglądu danych, po wskazaniu na liście pozycji środka trwałego, którego zakup nie został rozliczony zgodnie z art. 24d uopdof, w dolnej części okna również pojawi się lista naliczonych danych;

Po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku, na ekranie pojawi się "rozliczenie" dla wskazanej na liście transakcji. Poniżej przykład, kartoteki środków trwałych.:

Zawartość podglądu listy operacji, dolna sekcja na powyższym rysunku, dotyczy wskazanego na liście powyżej dokumentu. Możliwe jest również wyświetlenie dodatkowo objaśnień opisów operacji wyświetlanych w tej sekcji oraz znaczenia danych wyświetlanych w poszczególnych kolumnach zestawienia. Poniżej przykładowy widok listy z objaśnieniami:

Lista operacji wyświetlana dla każdego dokumentu jest dynamicznie zmieniana i przeliczana. Bezpośrednio po zaksięgowaniu nierozliczonego dokumentu zakupu na liście wyświetlone są dane informacyjne, jak na poniższym obrazie.

Wykaz informuje o terminie płatności, stanie aktualnego rozliczenia, ewentualnym terminie wynikającym z ustępu 1 lub 2 art. 24d uopdof., oraz ostatecznej dacie ewentualnego obowiązkowego zmniejszenia kosztów podatkowych czy też zwiększenia przychodów, jeżeli w danym miesiącu kwota zaksięgowanych kosztów jest za niewystarczająca do wyksięgowania. W ostatniej kolumnie po prawej stronie o nazwie Zmiana dochodu narastająco widoczna jest aktualne zmiana dochodu wynikająca z danej operacji.

Poniżej przedstawiony zostanie przykład działania modułu dla standardowej faktury zakupu, rozliczenie dla nierozliczonych transakcji zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wygląda podobnie. Różnica polega na tym, że zamiast jednej kwoty zaliczonych w koszty podatkowe wartości zakupu, na liście pojawią się naliczone odpisy amortyzacyjne.

Na zaprezentowanym przykładzie widoczne są pozycje wyksięgowywania kosztów podatkowych, przywracania ich po częściowym i całkowitym rozliczeniu, dla dokumentu "1/2013" widocznego na obrazie powyżej. Na zestawieniu widoczna jest również informacja, o kwocie kosztów podatkowych - 1 000,00 zł, którą trzeba będzie wyksięgować w dniu 2013.02.28 jeżeli nie nastąpi rozliczenie transakcji do tego czasu. Aby na zakończenie miesiąca zweryfikować i dokonać automatycznego wyksięgowania z kosztów podatkowych kwot zgodnie z art. 24d uopdof, w oknie przeglądarki księgi wystarczy wybrać, dostępne w przycisku Operacje polecenie Wyksięguj przeterminowane (art. 24d PDOF) .

Program automatycznie naliczy i wystawi dowód wewnętrzny wyksięgowujący kwoty kosztów podatkowych dla wszystkich nierozliczonych transakcji, zgodnie z warunkami narzuconymi przez ust 1 lub 2 art. 24d uopdof. W naszym przykładzie dokument ten ma numer 1_24D/2013. Wskazując go na liście widoczne jest wyksięgowanie kwoty 1 000.00 zł dla dokumentu 1/2013.

Natomiast wskazując na liście w oknie przeglądarki księgi dokument 1/2013 widać dynamicznie zmienioną i przeliczoną listę operacji, po operacji wyksięgowania kosztów:

Na liście zaszły istotne zmiany. Kwota do rozliczenia transakcji pozostała niezmieniona, natomiast ostatni wiersz kolumny Zmiana dochodu narastająco informuje nas, że wskazana transakcja zakupu przestała zmniejszać dochodu w pełnej kwocie.

W dniu 15 marca 2013 dokonano częściowego rozliczenia transakcji. Wystawiono przelew własny do rozrachunku dokumentu 1/2013 na kwotę 615,00 zł co stanowi 50% rozliczenie transakcji, czyli przeliczając na kwotę netto, rozliczono 500,00 zł kosztów podatkowych. W ostatnim dniu miesiąca wykonano kolejną operację Wyksięguj przeterminowane (art. 24d PDOF) . W efekcie został zaksięgowany kolejny dowód, w naszym przykładzie o numerze "2_24D/2013".

Aktualnie na liście operacji widoczne są wszystkie omówione zdarzenia i operacji. Widoczny jest wiersz związany z częściowym rozliczeniem transakcji oraz zaksięgowaniem dowodu wewnętrznego numer "1_24D/2013". W ostatnim wierszu widać, że do rozliczenia w kosztach pozostała kwota 500,00 zł, a dokument zgodnie z przewidywaniem zmniejsza dochód kwotą 500,00 zł.

W dniu 1 kwietnia 2013 dokonano końcowego rozliczenia transakcji, wystawiając przelew na kolejne 615,00 zł do rozrachunku 1/2013. Po wykonaniu kolejnej operacji Wyksięguj przeterminowane (art. 24d PDOF) , w ostatnim dniu kwietnia 2013, lista operacji dokumentu 1/2013 została kolejny raz zmodyfikowana:

Dodany został kolejny dokument rozliczenia, kolejny dowód wewnętrzny, a w efekcie do rozliczenia kosztów zgodnie z art. 24d uopdof. pozostało 0,00 zł natomiast dokument 1/2013 ponownie obniża dochód w pełnej kwocie 1 000,00 zł (pierwsza i ostania wartość kolumny "Zmiana dochodu narastająco" są równe).
Powyższy przykład dotyczy pojedynczego dokumentu zakupy. Program postąpi analogicznie z wszystkimi dokumentami podlegającymi rozliczeniu, które spełniają warunki ustępu 1 lub 2 art. 24d uopdof., łącznie z rozliczeniem transakcji zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: