Category Menedżer Radzi

W poprzednim artykule przedstawione została analiza systemu Finansowo-księgowego o Miejscu Powstawania Kosztów (MPK), w tym artykule przedstawimy analizę opartą o dane systemu WAPRO Kaper - Księga podatkowa.

Analiza ta prezentuje przychody i koszty w rozbiciu na poszczególne kolumny księgi, dzięki temu możesz poznać odpowiedź na takie pytania jak:

 • W której firmie w są największe przychody?
 • W której firmie są największe koszty?
 • Która firma ponosi największe koszty z tytułów wynagrodzeń?
 • Która firma ponosi koszty z tytułu kosztów ubocznych?
 • Jak rozkładają się powyższe wartości w rozbiciu na firmy?
 • Jak rozkładają się powyższe wartości w rozbiciu na Lata, kwartały lub miesiące?

Prezentacja danych w postaci tabeli przestawnej oraz/lub wykresu pozwala szybko wyciągnąć wnioski co do kondycji danej firmy prowadzonej w ramach księgi. Analiza Roczne rozliczenie księgi Analiza Rozliczenie księgi dostępna jest w grupie Widoków analitycznych -> Analizy Księgi przychodów i rozchodów , Widoki analityczne to specjalny rodzaj analizy pozwalający na dodanie własnych analiz w oparciu o Widok SQL, dzięki temu można praktycznie w nieograniczony sposób rozbudowywać możliwości analityczne pakietu WAPRO Analizy o dedykowane analizy stworzone pod konkretne wymagania firmy. Analiza rozliczenia księgi jest predefiniowana co oznacza, że posiada zapisaną konfigurację i praktycznie po uruchomieniu można wyciągać wnioski z prezentowanych danych. Dodatkowo można zmienić tą konfigurację poprzez dokładanie nowych poziomów wymiarów na poszczególnych osiach. W naszym przypadku analiza po uruchomieniu prezentuje dane z lat 2008,2009, 2010 oraz 2012 dla zwiększenia czytelności ustawiony zostanie filtr aby analiza pokazywała tylko dane z roku 2010 oraz 2012. Po rozwinięciu roku pojawia się podział na miesiące, można dodać jako poziom pośredni poziom kwartał, dzięki czemu będzie można przeanalizować dane kwartalnie w tym celu należy z Listy pól przenieść pole Kwartał do obszaru kolumn i umieścić go pomiędzy polem Rok oraz Miesiąc. Pozwala to także na filtrowanie danych w obrębie konkretnych kwartałów. Przykładowy widok analizy zaprezentowano poniżej.

Podobnie jak w poprzednim artykule zmieniony został rozkład kart tak aby wykres prezentowany był na odrębnej karcie dzięki czemu zwiększy się jego obszar roboczy. Dodatkowo ustawiony został typ wykresu Kolumnowy 3D dzięki czemu za pomocą przytrzymania lewego przycisku myszy można obracać dowolnie wokół różnych osi położenie wykresu a za pomocą kółka scroll na myszy można  zwiększać lub zmniejszać jego wielkość.

Użytkownik może także zmienić rozkład danych w tabeli np. umieścić nazwy firm jako kolumny a daty jako wiersze, dla przykładu nowe położenie pól powinno być następujące: Obszar kolumn:

 • Firma

Obszar wierszy:

 • Rok
 • Kwartał

Obszar danych:

 • Pozostałe przychody
 • Pozostałe wydatki
 • Przychody
 • Sprzedaż
 • Razem wydatki
 • Wynagrodzenia
 • Towary

Po zmianie rozkładu poziomów wymiarów analiza będzie prezentowana w odwrotnym układzie jak zaprezentowano poniżej.

Takie elastyczne rozwiązanie pozwala te same dane analizować w różnych układach dzięki czemu można efektywniej wyciągać wnioski niż z płaskich raportów, dodatkowo jednoczesna prezentacja danych w tabeli i na wykresie pozwala od razu wyłapać anomalia w danych i szybko reagować na zmiany. Analiza Planowane raty amortyzacji Inną ciekawą analizą może być analiza planowanych rat amortyzacji w poszczególnych firmach w rozbiciu na poszczególne środki danej firmy. Podobnie jak w poprzednim przypadku analiza ta jest predefiniowana i jest gotowa do użycia. Analiza pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Jak rozkładają się raty amortyzacji w poszczególnych firmach w rozbiciu na lata?
 • Raty jakich środków trwałych są najwyższe?
 • Jaka jest łączna wartość wszystkich rat amortyzacji w poszczególnych firmach?
 • Jakie środki trwałe będą amortyzowane w poszczególnych okresach?

Po uruchomieniu i wyłączeniu na wstążce opcji Pokaż wybrane pozycje z tabeli analiza prezentuje się następująco.

Umieszczając na w sekcji obszar wierszy poziomu Nazwa można uzyskać podział na konkretne środki, których raty dotyczą.

Jeśli analiza miałaby zawsze prezentować dane konkretnej firmy lub tylko wybranych lat np. po to aby użytkownik każdorazowo po jej uruchomieniu nie musiał filtrować danych, można użyć filtra w definicji analiz poprzez warunek zapytania SQL. Aby tego dokonać należy zamknąć uruchomioną analizę a następnie wykonać na niej operację Popraw. W zakładce Konfiguracja kolumn i wydruku można wybrać kolumny jakie mają być ładowane w analizie oraz w sekcji Dodatkowy warunek zapytania T-SQL (WHERE) można umieścić własny filtr dzięki czemu analiza może obejmować mniejszą ilość danych. Podając warunek np. [Rok]>2012 poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy  w kolumnę Rok a następnie dopisaniu warunku większe ( > ) i wartość czyli rok 2012 - analiza będzie prezentowała dane z lat większych niż 2012.

Po zapisaniu definicji i ponownym uruchomieniu analizy będzie ona oparta w naszym przypadku o lata 2013-2017 jak widać to na poniższym obrazku.

Jak widać wg powyższych przykładów prezentowanie danych różnych aplikacji i ich analiza staje się zdecydowanie łatwiejsza a wyciąganie wniosków i reagowanie na zmiany zdecydowanie szybsze, dzięki czemu można zwiększyć efektywność swojej firmy i skuteczność działań. Analogicznie do analizy planowanych rat amortyzacji można wykonać analizę dokonanych rat amortyzacji za pomocą analizy Raty amortyzacji dostępnej także w grupie Analizy księgi przychodów i rozchodów.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: