Wyjaśniamy problemy związane z błędnymi podsumowaniami kwot podatku w wystawianych przez program WAPRO Mag fakturach VAT.

Pomimo tego, że przepisy związane ze sposobem wystawiania faktur VAT nie zmieniały się praktycznie od początku obowiązywania tego podatku, w rozmowach prowadzonych z Państwem oraz nadsyłanych do mnie mailach często spotykam się z zarzutem złego podsumowania kwot podatku w wystawianych przez program WAPRO Mag fakturach VAT.

Sposób wystawiania faktur, obliczania kwot podatku, podsumowania kwot podatku a także zaokrąglania reguluje od lat to samo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (ze zmianami). Pomimo pojawiania się aktualizacji ww. rozporządzenia związanych z aktualizacjami „Ustawy o podatku od towarów i usług” punkty związane ze sposobem obliczania podsumowania kwot podatku nie zmieniają się.

Informujemy, że algorytm obliczeniowy zastosowany w wystawianych przez nasz program fakturach jest zgodny z ww. rozporządzeniem.

Poniżej przedstawiam wyjątki z przytoczonego wyżej rozporządzenia mające bezpośredni związek z naliczaniem kwot podatki VAT oraz podsumowań na fakturach.

W § 5.1 rozporządzenia ustawodawca zawarł zarówno informacje związane z pozycjami wystawianych faktur jak również podsumowania faktury oraz sposobu naliczania.

Poniżej cytuję wyjątek z rozporządzenia dotyczący obowiązku podsumowania kwot podatku na fakturze:

  • Zgodnie z § 5.1.10 - sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  • Zgodnie z § 5.1.11 - kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • Zgodnie z § 5.1.12 - kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem;

Natomiast § 5.6 informuje jak należy dokonywać zaokrągleń naliczonych kwot podatku:

  • Zgodnie z § 5.6 - Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Proszę zauważyć, że podając na fakturze dla każdej pozycji wartość netto, kwotę podatku oraz wartość brutto, należy naliczoną kwotę podatku zaokrąglić zgodnie z § 5.6 rozporządzenia, natomiast w podsumowaniu kwotę podatku, zgodnie z § 5.1.11 rozporządzenia, naliczamy od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

W efekcie narzuconego rozporządzeniem sposobu naliczania kwot podatku na fakturze może wystąpić niewielka różnica pomiędzy łączną kwotą podatku uzyskaną poprzez proste arytmetyczne podsumowanie wyspecyfikowanych kwot podatku w poszczególnych pozycjach faktury a wartością naliczoną zgodnie z cytowanymi rozporządzeniami w podsumowaniu faktury.

Poniżej przedstawiam prosty przykład faktury składającej się z czerech pozycji:

Podsumowując powyższy przykład, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem otrzymujemy inny wynik naliczonej kwoty podatku dla każdej z zaprezentowanych stawek podatku.

Jak wynika z powyższego przykładu, zgłaszane przez Państwa niezgodności pomiędzy podsumowaniem kwot podatku a prostym arytmetycznym podsumowaniem kwot podatku poszczególnych pozycji faktury są całkowicie naturalne, co więcej są wymuszone przez przepisy prawa podatkowego oraz zasady matematyki.

W zaprezentowanym przykładzie różnica pomiędzy łączną kwotą podatku wynikająca z prostego dodania kwot podatku pozycji a sumą kwot podatku wynikającą z podsumowania obliczonego zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia dla przykładowej faktury wynosi: 135,69 zł – 135,71 zł = - 0,02 zł.

Parafrazując stwierdzenie , że „nie zawsze dwa dodać dwa równa się cztery” można powiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „nie zawsze arytmetyczna suma kwot podatku pozycji faktury równa się sumie kwot podatku podsumowania faktury”.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: