Category Menedżer Radzi

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów w związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku wyroby te podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)..

Dnia 29.12.2011 r. opublikowaliśmy nową wersję programu WAPRO Mag o numerze 7.71.2, która zawiera moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych. W skład funkcji tego modułu wchodzą m.in.:

  • Przeliczniki w kartotece towarowej kwoty akcyzy od jednostki magazynowej lub dowolnie innej wybranej jednostki
  • Znacznik „Zwolniony z akcyzy” w kartotece kontrahenta, który pozwala automatycznie określać pozycje jako zwolnione z akcyzy w dokumencie na danego kontrahenta
  • Mechanizm automatycznego generowania dokumentów dostaw dla dokumentów zawierających pozycje zwolnione z akcyzy
  • Wydruk automatycznie uzupełnionego dokumentu dostawy dla pozycji zwolnionych
  • Wydruk automatycznie przygotowanej deklaracji AKC-WW zgodnie z obowiązującym szablonem wydruku
  • Wydruk zestawienia dokumentów dostaw za wybrany okres czasu


W artykule opisane zostały operacje, które mogą usprawnić proces tworzenia dokumentów zawierających wyroby węglowe.

Ważną informacją jest fakt, że opodatkowaniu nie podlega sam węgiel lub pochodne wyroby węglowe a rodzaj przeznaczenia tych wyrobów. Dla przykładu jeśli jakaś firma kupuje węgiel z przeznaczeniem dalszej odsprzedaży nie ponosi ona przy nabyciu kosztów akcyzy. Jeżeli osoba fizyczna kupuje węgiel z przeznaczeniem zużycia w celu zużycia na potrzeby gospodarstwa domowego również nie ponosi kosztów akcyzy, ale jeżeli węgiel zakupiony jest przez podmiot gospodarczy w celu zużycia w tej firmie np. do ogrzewania jest to objęte obowiązkiem opłaty akcyzy wyjątkiem są tu firmy zużywające wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej lub w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Szczegółowa lista zwolnień dostępna jest w rozporządzeniu MF.

Istotny jest zapis w rozporządzeniu mówiący o tym, że towar jest opodatkowany tylko raz co w praktyce oznacza, że kwota należna akcyzy od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych pod warunkiem udokumentowania zapłaty. Dlatego zaleca się aby w programie do słownika Uwag dokumentu handlowego wprowadzić tekst informujący o tym, że towar zawiera wartość należnej akcyzy tak aby nabywca mógł taki dokument przedstawić w trakcie kontroli.

Konfiguracja towarów akcyzowych

Artykuły, które mają być uwzględniane przez program w module akcyzowym powinny być odpowiednio oznaczone poprzez znacznik „Artykuł akcyzowy” dostępny w edycji artykułu na zakładce Akcyza.

Dodatkowo warto zadbać o to aby użytkownik podał rodzaj kodu CN jaki dla danego wyrobu przewiduje ustawa o wyrobach węglowych, dzięki temu odpowiednio będą pobierane dane do deklaracji. Program pozwala również wyliczyć odpowiednio wartość akcyzy dla wybranych jednostek w sytuacji kiedy firma dokonuje sprzedaży w innych jednostkach niż wielokrotność 1 tony (1000kg). Użytkownik dla towaru może ustawić 2 rubryki cenowe. Jedna zawierała będzie cenę z uwzględnieniem akcyzy a druga nie. Na poniższym rysunku przedstawiono to na przykładzie wyrobu z grupy CN 2702, gdzie kwota akcyzy na 1000 kg wynosi 11,01 zł.

Automatyczne generowanie dokumentów dostaw

Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest określenie czy system ma automatycznie generować dokumenty dostaw podczas zatwierdzania dokumentów magazynowych lub handlowych, które zawierają pozycje z ustawioną opcją „Asortyment zwolniony z akcyzy”. Opcja ta pojawia się na dedykowanej zakładce, która uaktywnia się tylko podczas wprowadzania na dokumenty pozycji, która w kartotece została oznaczona jako „Artykuł akcyzowy”

Konfiguracja automatycznego generowania dokumentów dostaw dostępna jest w konfiguracji firmy w sekcji Akcyza za pomocą parametru Automatyczne tworzenie akcyzowych dokumentów dostawy = TAK. Należy pamiętać, że dokumenty dostaw są tworzone tylko i wyłącznie dla tych pozycji, które podlegają zwolnieniu w rozumieniu rozporządzenia MF. Deklaracja natomiast pobiera towary zarówno zwolnione jak i nie zwolnione aby prawidłowo obliczyć wartość podatku oraz wartość kwoty zwolnienia.

Należy pamiętać, że obrót wyrobami zwolnionymi z akcyzy obowiązkowo powinien zostać potwierdzony wystawieniem dokumentu dostawy oraz powinien zostać uwzględniony w ewidencji. Ewidencja do celów kontroli powinna być przechowywana przez okres 5 lat. Dokument dostawy wystawiany jest w 4 egzemplarzach. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, drugi dołączany jest do przemieszczanych wyrobów węglowych i po dostarczeniu do odpowiedniego podmiotu niezwłocznie zwracany jest pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który go wystawił.

Trzeci egzemplarz przeznaczony jest dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe a czwarty przeznaczony jest dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Dla ułatwienia program pozwala zapamiętać dla konkretnego wydruku ilość kopii tak aby użytkownik nie musiał każdorazowo zmieniać ilość drukowanych egzemplarzy dokumentu.

Zwrot wyrobów węglowych

Rozporządzenie jasno również reguluje w jaki sposób powinien odbywać się zwrot wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu. W tym przypadku taki zwrot potwierdzany jest również na dokumencie dostawy, który wystawia pośredniczący podmiot węglowy, któremu zwracane są wyroby węglowe także w ilości 4 egzemplarzy.

Pierwszy drugi i trzeci egzemplarz przekazywany jest przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów węglowych. Czwarty przeznaczony jest dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. Podmiot dokonujący zwrotu potwierdza jego zwrot na 3 egzemplarzach, dołącza do zwracanych wyrobów drugi i trzeci egzemplarz dokumentów dostawy, z których drugi przeznaczony jest dla pośredniczącego podmiotu węglowego, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych . Trzeci egzemplarz po potwierdzeniu przemieszczenia zwracanych wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, do którego dokonywany jest zwrot wyrobów węglowych, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który go wystawił. Dodatkowo podczas wystawiania dokumentów zwrotu musi być zawarta informacja, że jest to zwrot wyrobów węglowych. Program podczas generowania dokumentu dostawy do wystawianego dokumentu korekty automatycznie generuje opis „Zwrot wyrobów węglowych” i umieszcza je w kolumnie 5 (Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia)

Wprowadzanie dodatkowych opisów do dokumentu dostawy

Podczas tworzenia dokumentu handlowego użytkownik może wprowadzić dodatkowo opis pozycji dostępny na zakładce Inne po wygenerowaniu faktury lub dokumentu magazynowego automatycznie ten opis zostanie przeniesiony do rubryki Przeznaczenie, do której zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik powinien podać podstawę prawną zwolnienia oraz przeznaczenie towaru.

Generowanie deklaracji AKC-WW

Do programu dodano mechanizm tworzenia i drukowania gotowej deklaracji AKC-WW zgodnie z obowiązującym wzorem. Program oblicza do deklaracji wartość obrotu towarów akcyzowych wraz z obliczeniem wartości zwolnienia i uzupełnia odpowiednie informacje w deklaracji. Dodatkowo użytkownik w konfiguracji firmy w sekcji akcyza ma do dyspozycji pole Nazwa Urzędu Celnego, które pozwala wprowadzić nazwę odpowiedniego Urzędu Celnego, do którego składana ma być deklaracja. W ten sposób użytkownik unika konieczności wprowadzania informacji ręcznie do deklaracji.

Wartość akcyzy w deklaracji obliczana jest jako iloczyn sumy wybranej grupy wyrobów węglowych i stawki akcyzy.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: