Category Menedżer Radzi

Wyjaśniamy problemem związany ze sposobem naliczania kwoty podatku VAT wyrażonej w złotych polskich na fakturach walutowych wystawianych przez program WAPRO Mag.

Kolejnym często zgłaszanym przez Państwa problemem związanym z fakturami VAT wystawianymi przez program WAPRO Mag jest sposób naliczania kwoty podatku VAT wyrażonej w złotych polskich na fakturach walutowych.

Faktury walutowe VAT naliczana są dokładnie tak samo jak faktury wyrażone w złotych polskich, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Szczegółowo omówione to zostało w artykule „Podsumowania kwot podatku w fakturach VAT” w sekcji „Menedżer radzi".

Reasumując, faktura naliczana jest od początku do końca w walucie, w której została wystawiona. Dopiero podliczone w podsumowaniu faktury kwoty VAT wyrażone w walucie dla poszczególnych stawek VAT występujących w pozycjach przeliczane są zgodnie z wprowadzonym kursem na złote polskie (kwoty zaokrąglone się do 1 grosza zgodnie z ww. rozporządzeniem).

Sumaryczna kwota podatku VAT wyrażonego w złotych polskich jest sumą obliczonych kwot podatku VAT dla poszczególnych stawek wyrażonych w złotych polskich.

Poniżej przedstawię prosty przykład hipotetycznej walutowej faktury VAT. Pierwsze zestawienie prezentuje wykaz pozycji przykładowej faktury z prostym arytmetycznym podsumowaniem wyszczególnionych pozycji.

Poniżej przedstawiam obliczenia wartości podsumowania faktury VAT zgodne z zasadami opisanymi w wyżej cytowanym artykule. Przeliczenia na złote polskie wykonamy dla teoretycznego kursu 1 EUR = 3,8659 PLN.

Proszę zwrócić uwagę na pozycje dla stawki VAT 22%. Suma naliczonych kwot podatku VAT dla pozycji ze stawką 22% wynosi 436,07 EUR natomiast kwota podatku VAT dla stawki naliczona zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów czyli podatek VAT naliczony od sumy pozycji wartości netto w ramach stawki 22% wynosi 436,06 EUR. Różnica wynosi 0.01 EUR czyli po przeliczeniu na złote polskie i zaokrąglenie do 1 grosza, różnica wynosi 0.04 PLN. Jest to przypadek analogiczny do opisanego w cytowanym wyżej artykule. Poniżej prezentuję algorytm obliczeń do podsumowania pozycji dla stawki 22%

  • 1 Obliczamy sumę wartości netto pozycji ze stawką 22% czyli 1 941,39 + 40,71 = 1 982,10 EUR;
  • 2 Obliczamy kwotę podatku VAT od sumy wartości netto czyli 1 982,10 EUR * 22% = 436,062 EUR;
  • 3 Zaokrąglamy otrzymany wynik naliczonego podatku VAT z dokładnością do 0,01 EUR czyli otrzymujemy 436,06 EUR;
  • 4 W celu obliczenia kwoty podatku VAT wyrażonej w złotych polskich mnożymy kwotę podatku przez kurs czyli 436,06 * 3,8659 = 1 685,764354;
  • 5 Po zaokrągleniu wyniku obliczeń z dokładnością do 1 grosza otrzymujemy 1 685,76 PLN;

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: