W kolejnym artykule z cyklu „Jak przyśpieszyć księgowanie dokumentów w WAPRO Fakir?” przypomnimy operację automatycznego, co miesięcznego przeksięgowania kosztów do rozliczenia w czasie w programie WAPRO Fakir.

W wielu firmach nota takich miesięcznych przeksięgowań może składać się od kilku do kilkudziesięciu i więcej pozycji. Często, dla ułatwienia takie faktury kosztowe księgowi rejestrują w zewnętrznych plikach, na przykład programu MS Excel a następnie, co miesiąc przeksięgowują odpowiednie koszty. Sytuacja komplikuje się w biurach rachunkowych, w których często trzeba przeksięgować wyżej wymienione koszty w wielu firmach.

Program WAPRO Fakir umożliwia zarejestrowanie planów przeksięgowań wszystkich rodzajów kosztów do rozliczenia w czasie, podobnie jak można to wykonać w pliku zewnętrznym a następnie, po uruchomieniu automatów księgujących, umożliwia automatycznie przeksięgowanie wszystkich kosztów danego okresu.

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie w programie faktury kosztowej, na przykład:

Plany przeksięgowań rejestrowane są w module Automaty księgujące, które były już omawiane w drugim artykule naszego cyklu. Po wybraniu gałęzi Plany przeksięgowań i przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins], na ekranie wyświetlone zostanie okno definiowania nowego planu przeksięgowań. Po zdefiniowaniu nazwy oraz okresu, w którym dokonywane będą przeksięgowywania:

Należy wskazać fakturę kosztową, której dotyczy plan. W tym celu wystarczy przycisnąć przycisk Wybierz kwotę, a następnie wskazać fakturę na oknie raportu obrotów kont według okresów:

Po wybraniu, kwota faktury zostanie automatycznie podzielona na wcześnie zdefiniowane okresy. Na przykład:

W kolejnym kroku, wystarczy już tylko zdefiniować szablon przeksięgowań, tak aby po uruchomieniu automatu, kwota mogła być automatycznie zadekretowana na odpowiednich kontach. Plany przeksięgowań nowych faktur kosztów do rozliczenia w czasie można dodawać do nowego automatu, na przykład:

lub do istniejącego, wcześniej zdefiniowanego, na przykład:

W naszym przykładzie zdefiniowane zostały dwa plany przeksięgowań prenumeraty czasopism, oba plany rozpoczynają się od lutego 2018 oraz jeden plan przeksięgowania faktury II kwartał wynajmu biura. Poniżej zaprezentowana zostanie operacja automatycznych przeksięgowań kosztów do rozliczenia w czasie polegająca na uruchomieniu, wcześniej zdefiniowanych dwóch automatów. W tym celu należy wybrać z głównego menu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Polecenie: Księgowania automatyczne. Na ekranie pojawi się okno Księgowania automatyczne, po przyciśnięciu przycisku Księguj uruchomiony zostanie kreator przeksięgowań. Na pierwszym ekranie należy wybrać nazwę automatu:

Na kolejnym oknie, należy zdefiniować okres przeksięgowania, datę księgowania, dziennik oraz typ dokumentu, w którym zadekretowane zostaną operacje przeksięgowań. Na przykład

Po przyciśnięciu przycisku Zakończ, kreator powróci do pierwszego ekranu, umożliwiając tym samym wybór kolejnego automatu. Na przykład:

Kolejny krok, to podobnie jak w poprzednim etapie, ponowna operacja definiowania parametrów przeksięgowań. Na przykład:

Przeksięgowania dekretowane są w dokumentach, podobnych do poniższego. Ilość dekretów zależy od ilości planów przeksięgowań posiadających zdefiniowane odpisy w wybranym okresie.

Komplet automatycznie utworzonych dekretów widoczny jest w oknie Księgowania automatyczne. Na przykład:

Pełny opis wykorzystania automatów przeksięgowujących znajduje się w dokumentacji programu, w punkcie: Definicje | Automaty księgujące |Szablony przeksięgowań okresowych. Natomiast dokumentacja programu dostępna jest lokalnie, w programie lub online:

  • poprzez pulpit informacyjny programów WAPRO ERP: Dokumentacja online | Fakir;
  • na nasze stronie, menu: Wsparcie | Instrukcje | Instrukcje programów | Fakir;

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: