Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy w artykule 151 (8) określa minimalną wysokość dodatku jaki należy się pracownikowi pracującemu w porze nocnej.W większości przypadków nie musimy nic zmieniać w programie WAPRO Gang, aby stawka dodatku za pracę w nocy była ustalana zgodnie z artykułem 151 (8) Kodeksu Pracy.

W tych typowych sytuacjach minimalne wynagrodzenie za pracę odczytane z kartoteki systemowej „Płaca minimalna” jest dzielone przez wartość składnika listy płac „Ilość godzin roboczych w miesiącu” , a otrzymany wynik mnożony przez współczynnik wynoszący 20%.

Zobrazujmy ten przypadek na, być może mniej oczywistym, przykładzie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. W takiej sytuacji, ponieważ składnik „Ilość godzin roboczych w miesiącu” uwzględnia wymiar czasu pracy pracownika, to dla zachowania proporcjonalności minimalne wynagrodzenie również jest mnożone przez współczynnik etatu.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony na ¾ etatu w październiku 2010 przepracował w porze nocnej 10 godzin. Minimalne wynagrodzenie w roku 2010 wynosi 1317 zł, w październiku liczba godzin do przepracowania dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosi 168, czyli dla 3/4 etatu wynosi 126. Stawka za godzinę przepracowaną w nocy równa się:

1317*0,75/126*0,2=1,57

Dodatek za pracę w nocy wyniesie 10*1,57=15,70

Zdarzają się jednak przypadki, w których pracownicy pracują według ustalonych dla nich harmonogramów. Wtedy jest różnica między ilością godzin do przepracowania ustaloną dla pracownika w danym miesiącu, a ilością godzin do przepracowania ustaloną na podstawie art. 130 Kodeksu Pracy, przez którą to, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy, należy podzielić minimalne wynagrodzenie w celu obliczenia stawki za godzinę pracy w porze nocnej.

W wersji 7.60.0 programu WAPRO Gang wprowadzony został dodatkowy mechanizm pozwalający poprawnie obliczyć kwotę dodatku za godziny przepracowane w nocy w takich sytuacjach. Jeżeli w firmie zatrudniamy pracowników pracujących według indywidualnych harmonogramów jak np. przy pilnowaniu lub ochronie mienia w systemie 12/24h, to w opcji Konfiguracja-> Ustawienia i parametry firmy ustawiamy parametr „Liczba godzin pracy w miesiącu z kartoteki” z kategorii „Obliczenia list płac” na TAK. Następnie do kartoteki systemu „Liczba godzin do przepracowania w miesiącach” wprowadzamy dla każdego miesiąca ilość godzin obliczoną zgodnie z art. 130 Kodeksu Pracy przy założeniu jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Przykład 2:

Pracownik w październiku 2010 zgodnie z obowiązującym go harmonogramem przepracował 176 godzin w tym 10 w porze nocnej. Minimalne wynagrodzenie w roku 2010 wynosi 1317 zł, w październiku liczba godzin do przepracowania ustalona zgodnie z art. 130 Kodeksu Pracy dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosi 168. Tę wartość wprowadzamy do kartoteki „Liczba godzin do przepracowania w miesiącach” dla 10/2010. Obliczenia stawki za godzinę przepracowaną w nocy wyglądają następująco:

1317/168*0,2=1,57

Dodatek za pracę w nocy wyniesie 10*1,57=15,70

Wypłacanie dodatku za czas przepracowany w nocy obliczonego zgodnie z przepisami prawa nie wyczerpuje wszystkich możliwości jakie oferuje program WAPRO Gang w tym temacie. Pracodawca może ustalić, w regulaminie wynagradzania lub innej formie, wyższą stawkę dodatku za pracę w nocy. Dla obsługi takich sytuacji mamy do dyspozycji kartotekę firmy „Dodatek za godziny przepracowane w nocy”. Wprowadzamy do niej miesiąc, od którego stawka obowiązuje oraz wysokość tej stawki.

Ten sposób obliczeń ma najwyższy priorytet. Oznacza to, że wprowadzenie wartości do tej kartoteki wyłącza inne metody obliczeń. Do obliczeń dodatku za pracę w nocy dla wszystkich pracowników przyjmowana jest stawka z kartoteki pod warunkiem, że jest ona wyższa niż stawka minimalna obliczona według zasad przedstawionych w przykładzie 1.

Przykład 3:

Pracownik w październiku 2010 przepracował w porze nocnej 10 godzin. Minimalne wynagrodzenie w roku 2010 wynosi 1317 zł, w październiku liczba godzin do przepracowania dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosi 168. Do kartoteki „Dodatek za godziny przepracowane w nocy” od miesiąca 09/2010 wprowadzono wartość 1,60.

Ponieważ stawka minimalna w październiku 2010 wynosi:

1317/168*0,2=1,57

a stawka pobrana z kartoteki jest wyższa, to dodatek za pracę w nocy wyniesie 10*1,60=16

Przykład 4:

Zupełnie inna sytuacja będzie w listopadzie 2010, w którym pracownik przepracował również 10 godzin w porze nocnej. W listopadzie liczba godzin do przepracowania dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosi 160.

Stawka minimalna w listopadzie 2010 wynosi:

1317/160*0,2=1,65

stawka pobrana z kartoteki jest niższa, dodatek za pracę w nocy wyniesie zatem 10*1,65=16,50 Opisane wyżej przykłady prezentują jedynie podstawowe możliwości programu WAPRO Gang w zakresie wypłacania dodatku za pracę w nocy. Znacznie więcej możliwości oferuje warstwa administracyjna, w której to mamy praktycznie nieograniczone możliwości definiowania zasad liczenia stawki dodatku. Ale to już jest temat na inny artykuł.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: