WAPRO Mag pozwala na różne sposoby wprowadzania towaru na dokument.

Standardowo użytkownicy używają pojedynczego wprowadzania pozycji. System umożliwia jednak podanie ilości w trakcie kiedy otwarta jest kartoteka asortymentu w trybie „Wprowadzanie na dokument”, który uaktywniamy za pomocą menu prawego przycisku myszy lub skrótu klawiszowego Ctrl+X a następnie grupowe ich wprowadzenie na dokument. W trybie tym pojawi się w kartotece dodatkowa kolumna Wpisano jako pierwsza od lewej. Po kliknięciu klawisza Enter na podświetlonym rekordzie uaktywni się ona do edycji gdzie można podać ilość.

Po wpisaniu ilości i ponownym wciśnięciu klawisza Enter podświetlenie przeskoczy do kolejnego wiersza a pozycja zostanie zaznaczona na liście.

Użytkownik może szybko wyświetlić pozycje, które zostały oznaczone do wpisania poprzez użycie filtru „Pokaż zaznaczone” z menu prawego myszy, z ikony na belce lub skrótu Shift+F5. Aby wprowadzić pozycje na dokument należy kliknąć przycisk Wybierz lub Skorzystać ze skrótu Shift+Enter. Towary dodawane są do dokumentu z domyślną ceną dla wybranego kontrahenta zgodnie z polityką cenową firmy. Aby zmienić cenę lub inne dane dla konkretnej pozycji wystarczy poprawić ją na dokumencie za pomocą przycisku Popraw lub skrótu F2.

Edycja ilości w liście pozycji korekt

Drugim ułatwieniem jest edycja ilości bezpośrednio w liście pozycji. Aby szybko zmienić ilość na korekcie, należy na podświetlonym wierszu wybrać przycisk Enter, pole ilości przejdzie w tryb edycji po czym należy wprowadzić ilość i zatwierdzić zmiany ponownie przyciskiem Enter. Zobrazowano to na poniższym obrazie.

Szybkie zwiększanie/zmniejszanie ilości na pozycji

Kolejnym usprawnieniem jest możliwość szybkiego zwiększania lub zmniejszania ilości na podświetlonej pozycji za pomocą skrótu klawiszowego.

Aby zwiększyć ilość o 1 należy wybrać skrót Shift+ (plus klawiatury numerycznej)

Aby zmniejszyć ilość o 1 należy wybrać skrót Shift- (minus klawiatury numerycznej)

Ilości zawsze zwiększane lub zmniejszane są o 1 w jednostce domyślnej sprzedaży/zakupu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: