Category Menedżer Radzi

Rok 2013 będzie obfitował w zmiany przepisów dotyczących w mniejszym lub większym stopniu systemu WAPRO Gang. Część z nich została opublikowana w ubiegłym roku, nad częścią trwają prace w Sejmie, inne są na etapie projektów aktów prawnych i czeka je jeszcze długi proces legislacyjny. W tym artykule postaramy się przybliżyć harmonogram wprowadzenia zmian w naszym programie kadrowo-płacowym, jednocześnie przypominając, że użytkownicy posiadający wersję 7.80.x programu otrzymają nowe wersje bezpłatnie.

W styczniu ukaże się wersja zawierająca zmiany wynikające z ustawy z dnia 24.10.2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wersja ta będzie zawierała mechanizm kontroli i ograniczenia kwoty kosztów autorskich do połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, co wynika z nowego pkt. 9a dodanego w artykule 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie również umożliwiała wyłączenie naliczenia kosztów autorskich, jeżeli podatnik złoży płatnikowi zaliczek na podatek oświadczenie, o którym mówią art. 32 ust 7 i art. 41 ust 11 zmienionej ustawy.

W lutym lub w marcu, zależnie od zakończenia prac legislacyjnych, ukaże się wersja zawierająca zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk sejmowy nr 909) dotyczące urlopu wychowawczego. Będzie ona zawierała między innymi wyłączenie proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok dla osób powracających z urlopu wychowawczego, co wynika ze zmienionego brzmienia art. 1552 par 2 oraz zawieszenia 3-letniego okresu przedawnienia uprawnienia do urlopu wypoczynkowego dla osób korzystających z urlopu wychowawczego, o którym mówi nowo dodany art. 2931 ustawy.

W lipcu lub sierpniu planujemy wydać wersję zawierająca zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt ten wprowadza urlop rodzicielski wraz zasiłkiem w wysokości 60% podstawy wymiaru, dwie wysokości zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński w wysokości 100% i 80% w zależności od okresu pobierania świadczeń.

Należy dodać, że ustawa Kodeks pracy została zmieniona również na mocy wyroku TK, który uznał artykuł 130 ust. 21,mówiący o nieobniżaniu wymiaru czasu pracy w przypadku świąt przypadających w dzień wolny, za niezgodny z konstytucją. Podobnie jak było ze zmianą ustawy wprowadzającej Święto Trzech Króli oraz wyżej wymieniony przepis, tak i teraz zmiana ta nie zmusza nas do jakichkolwiek zmian w programie. Program WAPRO Gang jest systemem na tyle otwartym, że pozwala użytkownikowi na swobodne dostosowanie kalendarza do aktualnych potrzeb zarówno dla grupy osób jak i pojedynczego pracownika. Jest to szczególnie cenna zaleta, bowiem odbiór dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny nie zawsze odbywa się tego samego dnia dla wszystkich pracowników.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: