Category Menedżer Radzi

W tym roku przypada termin badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzany przez GUS. W celu ułatwienia przeprowadzenia badania i weryfikacji danych GUS opublikował program Z12, który można pobrać ze strony GUS

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/offline/Z-12/index.html

Program ten umożliwia import danych z systemów zewnętrznych.

W celu ułatwienia realizacji obowiązku sprawozdawczego przez użytkowników programu WAPRO Gang w wersji 8.21.2 dodano opcję „Eksport Z12” umożliwiającą przygotowanie pliku z danymi dla programu GUS Z12. Opcje tą w programie można znaleźć w menu „Operacje -> Inne operacje”.

Aby przygotowanie sprawozdania Z12 za pomocą obu programów przebiegło sprawnie należy zwrócić uwagę na następujące sprawy.

1. Przed eksportem danych należy zweryfikować kody stanowisk pracowników. Ułatwieniem może być raport „Wydruk prac. zatrudnionych w okresie wg grup zawod”, który zrobiony za okres 1/2016 do 12/2016 poinformuje o brakach kodów stanowisk dla pracowników. Ułatwi też ewentualną weryfikację poprawności kodu stanowisk. Dane w słowniku „Stanowiska w zakładzie” można poprawić za pomocą opcji administratora „Słowniki” lub poprzez kartotekę angaży dowolnego pracownika. Ewentualne błędy w stanowiskach w pliku z danymi uniemożliwiają jego import do programu Z12.

2. Przed eksportem danych należy sprawdzić oraz ewentualnie ustawić kodowanie polskich znaków w opcji „Konfiguracja -> Drukarki tekstowe”. Można wybrać dowolne ustawienie polskich znaków za wyjątkiem „Mazovia”. Podczas importu danych do programu Z12 należy wybrać kodowanie znaków równoważne programowi WAPRO Gang (Latin2=IBM852, ISO 8859-2=ISO-8859-2, Windows=windows 1250).

3. Zakładając jednostkę sprawozdawczą w programie Z-12 należy zaznaczyć, że import będzie dotyczył wszystkich pracowników, a nie tylko wylosowanych. W przypadku błędnego ustawienia program Z12 zgłosi błąd braku danych w polu B1 podczas importu pliku. W takim przypadku należy usunąć z programu Z12 jednostkę sprawozdawczą i dodać ją jeszcze raz z prawidłowym ustawieniem.

Po tych przygotowaniach korzystając z opcji „Eksport Z12” i podając jako okres „10/2016” w katalogu „Pliki programu WAPRO Gang” tworzony jest plik z danymi pod nazwą z12.txt.

Plik ten należy zaimportować do programu z12, poprawić lub opisać ewentualne błędy, przeprowadzić losowanie, ponownie poprawić lub opisać błędy i wysyłać sprawozdanie do GUS.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: