Category Menedżer Radzi

W wersji 8.51.0 programu WAPRO Gang wprowadzono szereg mechanizmów ułatwiających realizację ustawy zwanej potocznie „Tarczą antykryzysową” (Dz.U. 568 z 2020r.).

Wypłata obniżonego o nie więcej niż 50% wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego (Art. 15g ust. 6).
W kartotece osobowej w opcji „Inne dane -> Dane pomniejszające wynagrodz.” dodano kartotekę „Okresy przestoju ekonomicznego”. W niej wprowadza się okres przestoju ekonomicznego oraz procent obniżenia wynagrodzenia. W danym miesiącu może być wprowadzone wiele okresów przestoju ekonomicznego pod warunkiem, że wszystkie będą miały ten sam procent obniżenia wynagrodzenia. Wszelkie nieobecności wprowadzone do ewidencji nieobecności pomniejszają okres przestoju ekonomicznego.

Wypłata obniżonego o nie więcej niż 50% wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego dla zleceniobiorców (Art. 15g ust. 6).
Dla zleceniobiorców kartoteka „Okresy przestoju ekonomicznego” znajduje się w opcji „Inne dane -> Dane wprowadzające” kartoteki osobowej.

Obniżenie wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu (Art. 15g ust. 8).
Za pomocą operacji „Przeszeregowania” dostępnej w kartotece osobowej w opcji „Inne dane -> Umowy o pracę/ ROR / Odejście” wprowadzamy wybranemu pracownikowi obniżony wymiar czasu pracy oraz nowe wynagrodzenie. Operację tą rozbudowano o znacznik „Obniżenie wymiaru etatu na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach ... COVID-19”. Zaznaczenie tej opcji powoduje obliczenie na liście podstawowej składników statystycznych dotyczących wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za okres obniżonego wymiaru czasu pracy. Składniki te mogą się przydać w przypadku ubiegania się o dofinasowanie wynagrodzeń z FGŚP (Art. 15g ust. 1) lub od Starosty (Art. 15zzb).

Obniżenie wymiar czasu pracy dla grupy osób.
W menu „Operacje -> Inne operacje” znajduje się opcja „Grupowe wprowadzenie przeszeregowań”. Została ona rozbudowana o możliwość wprowadzenia nowego wymiaru etatu oraz znacznika „Obniżenie wymiaru etatu na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach ... COVID-19”. W przypadku zaznaczenia znacznika „COVID-19” operacja przeprowadza kontrolę obniżenia wymiaru czasu pracy zgodnie z zapisałem ustawy.

Wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego (Art. 4).
W celu rozliczenia pracowników i zleceniobiorców korzystających ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem rejestrujemy nieobecność z kodem nieobecności „E - Opieka nad dzieckiem art.32a” oraz z dopiskiem w opisie nieobecności „COVID-19”. Wydruki świadectw pracy dla pracowników zostały już dostosowane do tych założeń w celu prawidłowego wykazywania uprawnień wykorzystanych przez pracownika.

Zwolnienie pracownika młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy (Art. 15f).
Nieobecności takich pracowników w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rejestrujemy w ewidencji nieobecności z kodem „K- nieobecność usprawiedliwiona płatna” lub „P - Nieobecność uspr.niepłatna”. Można w opisie nieobecności napisać, że powodem jest zamknięcie szkół z powodu COVID-19.

Uwzględnienie składek na Fundusz Solidarnościowy w kosztach pracodawcy (Art. 17.).
Zgodnie ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w plikach transferowych IND-D-P kwotę kosztów pracodawcy powiększono od składkę na FS. Za zwiększone dofinasowanie wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych wynikające ze zmiany ustawy odpowiada system SODiR.

Rejestracja nieobecność spowodowaną obowiązkowa kwarantanną (Dz. U. poz. 491 z 2020 r.).
Fakt przebywania na kwarantannie rejestrujemy tak samo jak inną niezdolność do pracy kod „8 – Choroba”. Można w opisie nieobecności napisać, że to obowiązkowa kwarantanna, COVID-19 lub tytuł uprawnienia (oświadczenie pracownika, decyzja inspektora sanitarnego itp).