Category Menedżer Radzi

WAPRO 365 w modelu abonamentowym – co to znaczy?

Do stałej oferty WAPRO ERP wprowadziliśmy nową linię produktów – WAPRO 365. Funkcjonalnie są to odpowiedniki dotychczas oferowanych programów, ale zasadniczo zmienia się sposób licencjonowania - z bezterminowego na czasowy. Oznacza to, że program będzie działał w pełni tak długo na jak długo zostanie zakupiony abonament na jego pracę (aż do 365 dni), a dotychczasowe pojęcie „aktualizacji”, dla abonamentów zostaje zastąpione pojęciem „przedłużenia” (zawsze o kolejne 365 dni). W czasie, kiedy abonament jest ważny, wszystkie pojawiające się wersje i aktualizacje są bezpłatne (niezależnie od numeracji wersji płatnych, które będą miały wpływ tylko dla licencji pozostających w starym modelu). Po upływie daty zakończenia abonamentu, program przestaje funkcjonować. Aby zachować możliwość modyfikacji i przeglądu danych archiwalnych za pomocą interfejsu programu, należy zakupić przynajmniej jedno stanowisko odpowiednika w licencji bezterminowej lub przedłużyć co najmniej jedno stanowisko licencji terminowej o kolejnych 365 dni. W przeciwnym razie przez okres określony w umowie licencyjnej od zakończenia subskrypcji, można korzystać w ograniczonym zakresie z bazy danych do odczytu (np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb raportowania) oraz narzędzi administracyjnych dostarczonych z programem w celu archiwizacji bądź przeniesienia bazy danych na inny komputer.

Ile kosztuje model abonamentowy dla dotychczasowych i nowych użytkowników?

Użytkownicy wersji aktualnych, czyli 8.8.xx oraz 8.7.xx otrzymują możliwość przejścia w cenie specjalnej. Posiadacze nieaktualnych wersji mogą przejść na WAPRO 365 w cenie podstawowej.

Nowi klienci kupują abonamenty w cenie podstawowej, z możliwością udziału w aktualnie trwających promocjach.

Co ze „starymi” licencjami (w modelu tradycyjnym)?

Od 1.10.2021 - licencje bezterminowe wariantów PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS, BIURO, BIURO PLUS oraz BUDŻET są nadal oferowane, natomiast warianty START oraz BIZNES zostały wycofane. To znaczy że nie można ich kupić, zaktualizować jak również rozbudować o dodatkowe stanowiska. W celu kontynuacji pracy na aktualnej wersji, należy przejść na odpowiednik w licencji abonamentowej (WAPRO 365)

Pozostałe warianty bezterminowe nadal będą oferowane w dotychczasowym modelu, jednakże może to ulec zmianie na rzecz przejścia do modelu abonamentowego, o czym poinformujemy użytkowników z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Czy “stare” programy przestaną działać?

Oczywiście nie. Zakupione licencje bezterminowe, pozostają bezterminowe i w wybranych wariantach będą kontynuowane(rozwijane, aktualizowane). Usługi subskrypcyjne związane z tymi programami, będą aktywne zgodnie z dostępnością ich wariantów. Pełna lista usług subskrypcyjnych dostępna jest na stronie https://wapro.pl/uslugi/uslugi-subskrypcyjne/.

Jednak od 1.10.2020 produkty w modelu bezterminowym nie muszą być rozwijane w takim samym stopniu, jak produkty abonamentowe. To znaczy, że nie wszystkie nowe funkcje wprowadzane w wariantach WAPRO 365 muszą pojawić się w wariantach licencjonowanych w modelu bezterminowym.

Czy modele licencjonowania można ze sobą łączyć?

Tak, można posiadać programy w różnych modelach licencjonowania, ale należy pamiętać, że może to rodzić szereg problemów organizacyjnych. Program abonamentowy będzie otrzymywał wszystkie nowe funkcjonalności, natomiast produkty bezterminowe nie są w ten sposób gwarantowane – to znaczy, że w skrajnym przypadku może się okazać że brak funkcjonalny produktu w starym modelu, uniemożliwia jego współpracę z innym produktem (teoretycznie zgodnym), ale dostarczanym w nowym modelu – czyli np. bezterminowa licencja WAPRO Mag nie będzie poprawnie współpracowała na wspólnej bazie danych z abonamentową wersją WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir lub będzie mieć problem z wymianą danych pomiędzy nimi (obecnie jest to potencjalna możliwość, a nie zaistniały fakt – tym niemniej należy brać to pod uwagę w przyszłości).

Druga kwestia to zgodność generacji programu – zmiana numeru w wersji z 8.7.x na 8.8.x w przypadku licencji bezterminowej pociągnie za sobą konieczność płatnej aktualizacji, natomiast licencja abonamentowa (która w czasie wydania ten nowej generacji programu jest aktywna) otrzyma tę aktualizację automatycznie i na wspólnej bazie danych pojawi się problem. Albo nie będzie można zaktualizować licencji abonamentowej, albo będzie trzeba zakupić aktualizację do licencji bezterminowej (w tym samym czasie).

Jak kupić?

(pojęcia/zasady/przykłady)

Krótki słownik pojęć
Data zakończenia abonamentu – jest to data, która wskazuje koniec okresu abonamentowego i jednocześnie moment, po którym program przestanie działać, więc przed upływem tej daty należy przedłużyć abonament.
Zakup – to zakup pierwszego abonamentu programu lub rozbudowa o kolejne stanowiska
Rozbudowa – to zmiana parametrów programu na wyższy wariant, zwiększenie ilości stanowisk lub rozszerzenie o inne parametry (kartoteki, pracownicy itp.)
Przedłużenie – przedłużenie abonamentu na kolejnych 365 dni.
Okres odnowienia – jest to czas na 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia abonamentu. W tym okresie, przedłużenie abonamentu o kolejnych 365 dni może zostać zakupione w cenie specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa)
Cena podstawowa – pozycja w cenniku detalicznym, wg. której dokonuje się początkowego zakupu abonamentu na pierwsze i kolejne stanowiska.
Cena specjalna – cena przedłużenia abonamentu na każde stanowisko, która obowiązuje w okresie odnowienia. Przedłużenie licencji poza tym okresem, kalkulowane będzie wg. ceny podstawowej.

Szczegółowe zasady i przykłady.

Zakup
Zakupu abonamentu na pierwsze stanowisko oraz pierwszych abonamentów na stanowiska dodatkowe (w ramach jednej transakcji) dokonuje się wg. ceny podstawowej, na 365 dni. Abonament startuje z chwilą aktywacji i ten moment ustala przyszłą datę zakończenia abonamentu.

Zakup abonamentów, na dodatkowe stanowiska (nie połączony z zakupem pierwszego stanowiska i realizowany w późniejszym okresie) również odbywa się wg. ceny podstawowej, ale pomniejszonej proporcjonalnie o minione dni, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu głównego. To znaczy, że zapłacimy tylko za dni od daty zakupu do daty zakończenia abonamentu głównego jednak nie mniej niż 25% ceny podstawowej za każde dodatkowo kupowane stanowisko.

Przedłużenie (odnowienie licencji)
Każda licencja (każdy program) może mieć własną datę przedłużenia abonamentu, ale zawsze dotyczy ona wszystkich stanowisk w ramach jednej licencji.

Przedłużenia dokonuje się na okres nie krótszy niż 365 dni. Dłuższy okres może wystąpić w sytuacji, kiedy dokonujemy wyrównania momentu przedłużenia abonamentów.

Cena przedłużenia zależna jest od momentu zakupu i może być zależna od dodatkowych warunków. Jeżeli znajdujemy się w okresie odnowienia abonamentu, możemy skorzystać z ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa) o ile nie mamy do czynienia z jednoczesną redukcją liczby stanowisk.

W każdym innym przypadku, domyślna będzie cena podstawowa.

Zmiana wariantu na wyższy (rozbudowa) lub niższy
Rozbudowa do wyższego wariantu możliwa jest w dowolnym momencie trwania abonamentu, w cenie podstawowej droższego wariantu, pomniejszonej o już zapłaconą kwotę (za tańszy wariant) (tzw. kwota różnicy cen wariantów) i dodatkowo pomniejszoną o wartość dni ubiegłych, od daty rozpoczęcia biegu abonamentu ale nie więcej niż wartość połowy kwoty różnicy cen wariantów. Rozbudowy dokonuje się dla wszystkich aktywnych stanowisk (nie można zmienić wariantu i zmniejszyć liczby stanowisk w jednym czasie, oprócz momentu odnawiania abonamentu)

Przejście na niższy wariant możliwe jest tylko w momencie odnawiania abonamentu (w okresie odnowienia) i w żadnej sytuacji nie umożliwia zwrotu kosztów poprzednich abonamentów.

Zmiana liczby stanowisk - zwiększenie lub redukcja.
Zwiększenia liczby stanowisk można dokonać w dowolnym momencie, a ich cena będzie skalkulowana zgodnie z cennikiem podstawowym (ale naliczona zostanie tylko za dni, z których klient skorzysta od daty zakupu do daty wygaśnięcia abonamentu jednak tak obliczona cena za każde dodatkowo kupowane stanowisko nie może być niższa niż różnica między ceną podstawową stanowiska a specjalną).

Zmniejszenie łącznej liczny stanowisk o 30% (lub więcej) odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej, niezależnie od tego, że abonament znajduje się w okresie odnowienia. Zasada ta jest stosowana do instalacji posiadających 4 i więcej stanowisk.

Przykład:

Data zakupu dodatkowych stanowisk – 1.06.2022

Data wygaśnięcia abonamentu posiadanego programu (do którego dokupujemy stanowisko) - 31.12.2022

Cena = liczba dni od 1.06 do 31.12 (czyli do końca abonamentu) * (cena podstawowa/365) - ale nie mniej niż 25% ceny podstawowej za każde dodatkowo kupowane stanowisko. Jeżeli kwota wynikająca z wyliczenia jest mniejsza, dokonuje się przedłużenia tego stanowiska, dzięki czemu użytkownik nie traci na tej operacji.

Zmniejszenie liczby stanowisk, możliwe jest tylko w okresie odnowienia, przy czym bazowa cena odnowienia dla tej transakcji (specjalna czy podstawowa), w przypadku zmniejszenia liczby stanowisk, zależna będzie od skali tej redukcji.

Zmniejszenie łącznej liczby stanowisk o 30% (lub więcej) odbiera prawo do skorzystania z ceny specjalnej, niezależnie od tego, że abonament znajduje się w okresie odnowienia.

UWAGA – w przypadku zakupu nowych stanowisk do istniejącej instalacji, kwota do zapłaty wynikająca z proporcjonalnego wyliczenia nie może być niższa niż różnica pomiędzy ceną specjalną a podstawową. Jeżeli jest niższa, dokonuje się (oprócz zakupu) przedłużenia abonamentu na kolejny okres, dzięki czemu użytkownik nie traci na tej operacji.

Przykład:

Użytkownik 10 stanowisk chciałby odnowić na kolejny rok tylko 7 z nich, co oznacza redukcję o 30% - w takim przypadku ceną bazową do wyliczenia kosztu przedłużenia będzie cena podstawowa. Jeżeli zdecydowałby się na przedłużenie 8 (zmiana tylko o 2 stanowiska), redukcja będzie jedynie o 20%, więc cena przedłużenia zostanie skalkulowana wg. ceny specjalnej (znacząco niższej niż podstawowa).