Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Środki trwałe

Jeśli chcemy wykreślić środek trwały z ewidencji, w oknie środków trwałych podświetlamy wybrany środek trwały, po czym klikamy w przycisk Działania i wybieramy Wykreślenie.

Uruchomienie tej operacji spowoduje zmianę statusu środka trwałego na „wykreślony” oraz usunięcie planowanych rat amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały zlikwidowano. Rata amortyzacji przypadająca w miesiącu, w którym dokonano wykreślenia pozostaje zachowana.

Wyświetlane jest również okno edycyjne, w którym należy podać podstawowe dane umożliwiające dokonanie wykreślenia. Do tych danych należą:

  • Data wykreślenia
  • Numer dowodu
  • Przyczyna wykreślenia – którą można wybrać z listy najczęstszych przyczyn wykreślenia środka trwałego.

Aby naliczyć w programie właściwie koszty zbycia samochodu osobowego innego niż elektryczny, należy wybrać jako przyczynę wykreślenia z ewidencji opcję Sprzedaż samochodu osobowego.

Zaznaczenie znacznika Zaliczyć pozostałe odpisy amortyzacyjne w koszty spowoduje, że do planu amortyzacji dopisana zostanie rata amortyzacji z opisem „wykreślenie” będąca sumą planowanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu likwidacji. Utworzony zostanie również dowód wewnętrzny na kwotę równą sumie usuniętych planowanych rat amortyzacji, który można zaksięgować do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Powrót do FAQ