Category FAQ
Hosting

Wykonywanie archiwizacji danych.

W ramach Usługi Usługodawca zapewnia wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup’ów) danych zgromadzonych w bazie danych aplikacji WAPRO; kopie danych wykonywane będą w cyklu jednodniowy (tj. na koniec każdego dnia roboczego) i obejmować będą dane z ostatnich siedmiu dni, a dodatkowo wykonywana będzie kopia danych według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Ww. kopie danych wykonywane będą w dni robocze w godzinach pomiędzy 0:00 a 6:00. Usługodawca zapewnia, w okresie świadczenia Usługi, przechowanie na bieżąco ostatniej wykonanej kopii danych jednodniowej i ostatniej wykonanej kopii danych z miesiąca kalendarzowego. Na wniosek Klienta, złożony za pośrednictwem serwisu IHD, Usługodawca bez dodatkowych opłat udostępni Klientowi (nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym) ostatnią przechowywaną przez siebie kopię danych zgromadzonych w aplikacji WAPRO.