Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, ZUS

Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z „Małego ZUS Plus” i chce z niego skorzystać, w takim przypadku, w Dane udziałowca -> ZUS zaznaczamy opcję Przedsiębiorca uprawniony do korzystania z ‘Małego ZUS Plus’, co spowoduje pojawienie się po lewej stronie kategorii Mały ZUS Plus, w której to kategorii uzupełniamy informację o okresie obowiązywania przedsiębiorcy Małego ZUS Plus (wliczając okres Małego ZUS), a także uzupełniamy dane roczne za poszczególne lata niezbędne do corocznego ustalania podstawy wymiaru składek za dany rok kalendarzowy.

W celu uruchomienia naliczania składek metodą 'Małego ZUS Plus’ udziałowca w sekcji Okresy obowiązywania (w tym 'Mały ZUS’) należy wprowadzić odpowiedni okres.

W kolejnym kroku należy w sekcji Dane roczne wprowadzić dane za ubiegły rok, to znaczy:

Ilość dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku;

Roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w roku;

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w roku;

Następnie w sekcji Dane roczne wprowadzamy zapis na bieżący rok z informacją o Prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu.

Po zapisaniu wszystkich wymaganych informacji, program obliczy automatycznie podstawę wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Pozostałe dane wymagane do obliczeń znajdują się w kartotece Stawki wspólne w sekcji Stawki ZUS dostępnej w kontekście firmy, na zakładce Kartoteki, a są to:

Płaca Minimalna obowiązująca w styczniu danego roku;

Limit rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym obowiązujący w danym roku kalendarzowym;

Jeśli w danych udziałowca została wybrana opcja samodzielnego rozliczania się z ZUS, w takim przypadku rozliczania ZUS udziałowca należy dokonywać z poziomu kontekstu udziałowca po wybraniu opcji Mały ZUS Plus udziałowca. Natomiast jeśli została wybrana opcja rozliczania ZUS udziałowca łącznie z firmą powiązaną, w takim przypadku deklarację rozliczeniową do ZUS generujemy z poziomu firmy, po wybraniu Mały ZUS Plus udziałowców.
Powrót do FAQ