WAPRO Fakir, Definicje

Opis przedstawia sposób przygotowania i użycia automatu przeksięgowującego salda kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Mechanizm ten może być użyty również do innych przeksięgowań sald z kont na inne konto (konta).

Zdefiniowanie automatu przeksięgowującego na wynik finansowy

W celu przygotowania księgowania automatycznego należy wejść w opcję „Księga główna -> Księgowania automatyczne” (1.) i w nowo otworzonym oknie kliknąć na przycisku „Przeksięgowania” (2.):

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW07-026-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW07-026-01w

Powyższa operacja spowoduje otwarcie okna „Przeksięgowania”, w którym należy kliknąć na „Dodaj” (3.) - pojawi się możliwość definiowania przeksięgowania. Tutaj należy wypełnić pole „Nazwa” (4.) i użyć przycisku „Dodaj” (5.).

FW07-026-02

To działanie spowoduje otworzenie okna dodawania wiersza przeksięgowania. Proponowaną ścieżką działania jest wybór listy kont (6.).

FW07-026-03

Na liście kont należy kliknąć na przycisku zmiany widoku (7.), tak aby pojawiła się lista kont z możliwością ich zaznaczania. Należy wskazać („zaptaszkować”) konta, z których salda będą przenoszone na wynik finansowy (8.) i kliknąć na przycisku „Wybierz” (9.).

FW07-026-04

Wynikiem powyższych czynności powinien być wpis z ilością wybranych elementów - kont (10.). Następnymi czynnościami jest wpisanie numeru konta wyniku finansowego (11.) i opcjonalnie, opisu dekretów (12.). Całość zatwierdzamy kliknięciem na przycisku „Zapisz” (13.)

FW07-026-05

Lista wprowadzonych w ten sposób kont powinna pojawić się w oknie (14.) W celu zapisania automatu, należy kliknąć na „Zapisz” (15.)

FW07-026-06

Uwaga!
W niektórych wersjach programu okno z listą dekretów pozostaje puste po wykonaniu czynności 13. W takim przypadku należy zapisać automat (15.) - po ponownym wejściu konta będą już widoczne!

Użycie automatu przeksięgowującego na wynik finansowy

W celu użycia przygotowanego automatu, należy w oknie „Księgowania automatyczne” wskazać okres z jakiego pobierane będą dane (1.). Założeniem jest, iż jest to przeksięgowanie wykonywane na koniec roku - stąd wybrany okres to „BZ”. Następnie należy odświeżyć listę automatów (2.), wybrać przygotowane przeksięgowanie (3.) i kliknąć na „Dalej” (4.).

FW07-026-07

W kolejnym oknie należy wskazać docelowy okres obrotowy - zgodnie z powyżej przyjętym założeniem ustawić należy wartość „BZ” (5.). Użytkownik może jeszcze zmienić walutę, której dotyczy przeksięgowanie (każdą walutę należy przeksięgować osobno!), typ dokumentu i dziennik, które zostaną użyte do przeksięgowania, oraz wstawić opis dokumentu (6.). Operację przeksięgowania uruchamia się przyciskiem „Zakończ” (7.).

FW07-026-08

Prawidłowe wykonanie operacji zostanie potwierdzone odpowiednik komunikatem. W wypadku błędów komunikat będzie zawierał informację, dlaczego operacja nie została wykonana.