Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis odtworzenia danych programu z wykonanego wcześniej archiwum.

W celu odtworzenia zarchiwizowanych danych programu należy:
1. Nacisnąć lewym klawiszem myszy na ikonie lupy znajdującej się obok przycisku „Start”.

FW12-003-01
FW12-003-02

2. W polu wyszukiwania wpisać część nazwy programu, na przykład „Archiwizator baz”.

FW12-003-03

3. Uruchomić program „Archiwizator baz danych”.
4. Po uruchomieniu programu archiwizującego wskazać (jeśli to konieczne) opcję „Dearchiwizacja (odtworzenie danych)”.
5. W przypadku, gdy użytkownik ma uprawnienia administratora komputera zaznaczyć opcję „Uwierzytelnienie Windows” zaś pola „Login” i „Hasło” pozostawić bez zmian. Jeśli użytkownik nie ma stosownych uprawnień, opcję „Uwierzytelnienie Windows” należy odznaczyć i wypełnić pola „Login” (wstawić słowo”sa”) oraz „Hasło” zgodnie ze stanem faktycznym. Pole „Nazwa serwera” powinno wypełnić się samo, ewentualnie z rozwijanej listy należy wskazać odpowiedni serwer.
6. Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 5. należy kliknąć na przycisk „Połącz z serwerem”. Jeśli podane parametry będą prawidłowe i archiwizator zdoła połączyć się z serwerem SQL, powinno pojawić się okno pozwalając a na dalsze czynności.

FW12-003-04

7. Następnie należy wskazać archiwum, które będzie odzyskiwane. Aby wskazać plik należy użyć ikony po prawej.

FW12-003-05

8. Jeśli plik z archiwum jest kompresowany i rozpakuje się prawidłowo, wówczas w oknie powinna się pojawić nazwa archiwum. W przypadku odzyskiwania archiwum, które nie jest kompresowane okno pozostanie puste. W zasadzie nie ma potrzeby modyfikowania tego pola – zostawiamy je takim, jakie zaproponuje program.
9. Jeśli archiwum, które będzie odtwarzane jest zabezpieczone hasłem należy je wpisać w stosownym polu.
10. Po prawidłowym odczytaniu archiwum, przed jego odtworzeniem program zaproponuje nazwę bazy danych, do której będą odtwarzane dane. Można zaakceptować propozycję, wpisać własną nazwę, lub wybrać z list inną, istniejącą bazę i zastąpić zawarte w niej dane zawartością archiwum (takie działanie wymaga zachowania ostrożności).
11. Jeśli wszystkie parametry archiwizacji są ustawione w oczekiwany sposób, należy kliknąć na przycisku „Odtwórz archiwum”, aby rozpocząć proces jego odtwarzania.
12. Pomyślne wykonanie dearchiwizacji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

FW12-003-06