Category FAQ
WAPRO Gang, Dodatkowe składniki płacowe

Aby dodać do listy płac własny składnik płacowy, należy przejść na zakładkę „Konfiguracja”, następnie klikamy w „Konfiguracja składników płacowych”, wybieramy listę płac dla której chcemy utworzyć nowy składnik płacowy i klikamy „Dodaj”:

GW08-001-01

W oknie „Składnik płacowy” wprowadzamy:
- nazwę składnika, która będzie wyświetlana na liście płac,
- kolejność - wartość tego pola definiuje kolejność w jakiej będą obliczane składniki na liście płac,
- nazwę skróconą składnika (dla potrzeb wydruku „Lista indywidualna”)

Następnie zaznaczamy na co dany składnik płacowy będzie miał wpływ:

GW08-001-02

Poniżej przedstawiamy znaczenie najważniejszych ze znaczników:

Przychód ze stosunku pracy do opodatkowania - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika jako wynagrodzenia pracowników, który stanowi przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest w świetle tej ustawy zwolniony z podatku. Stosujemy dla składników takich jak: różnego rodzaju premie i dodatki należne ze stosunku pracy. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego do opodat. - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika jako świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W wersji standardowej programu z tą pozycją związane są zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie i świadczenia rehabilitacyjne. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Potrącenia razem - zaznaczenie tej pozycji powoduje pomniejszenie kwoty do wypłaty (wynagrodzenie należne) pracownika o kwotę składnika. Stosujemy dla składników takich jak: składki na organizacje zakładowe, potrącenia kosztów różnego rodzaju świadczeń (opieka medyczna, obiady) itp. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).
Wynagrodzenie należne - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w kwocie do wypłaty. Stosujemy do składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W wersji standardowej programu z tą pozycją związane są zwroty podatków, nie opodatkowane odprawy i diety z tytułu podróży służbowych. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).
Składnik zwolniony z podatku - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w pozycji „BRUTTO” listy płac oraz traktowanie składnika jako zwolnionego z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosujemy dla składników wynagrodzeń, które są przychodami pochodzącymi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 46 ww ustawy o PDOF. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Przychód do opodatkowania U - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika jako wynagrodzenia zleceniobiorcy, które stanowi przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest w świetle tej ustawy zwolniony z podatku. Stosujemy dla składników takich jak: różnego rodzaju premie i dodatki za pracę. (Typ listy: Umowy).
Potrącenia razem U - zaznaczenie tej pozycji powoduje pomniejszenie kwoty do wypłaty (wynagrodzenie należne) zleceniobiorcy o kwotę składnika. Stosujemy dla składników takich jak: składki na organizacje zakładowe, potrącenia kosztów różnego rodzaju świadczeń (opieka medyczna, obiady) itp. (Typ listy: Umowy).
Wynagrodzenie należne U - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w kwocie do wypłaty. Stosujemy do składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. (Typ listy: Umowy).
Składnik zwolniony z podatku U - zaznaczenie tej pozycji powoduje nie uwzględnienie składnika w pozycji „BRUTTO” listy płac oraz traktowanie składnika jako zwolnionego podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Typ listy: Umowy).
Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a co za tym idzie, obliczenie od kwoty składnika składek na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosujemy dla składników wynagrodzenia, które zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowią przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zostały wymienione w §2 tego rozporządzenia. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie od kwoty składnika składek na to ubezpieczenie. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosujemy te same zasady, jak przy pozycji „Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne” oraz, dodatkowo dla składników związanych z wynagrodzeniem za czas choroby. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).
Składnik zwol.z podatku podst.na ub.społ.i zdr. - zaznaczenie tej pozycji powoduje poprawne obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od podatku, dla składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Stosujemy dla składników wynagrodzeń, które są np. przychodami pochodzącymi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 46 ww ustawy o PDOF. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Uwaga: Pozycję tę stosuje się tylko dla składników, które mają zaznaczoną przynajmniej jedną z dwóch pozycji: „Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne” lub „Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne”, oraz pozycję „Składnik zwolniony z podatku”.
Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne U - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a co za tym idzie obliczenie od kwoty tego składnika składek na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosujemy dla składników wynagrodzenia, które zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowią przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zostały wymienione w §2 tego rozporządzenia. (Typ listy: Umowy).
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne U - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie od kwoty składnika składek na to ubezpieczenie. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosujemy te same zasady, jak przy pozycji „Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne” oraz, dodatkowo dla składników związanych z wynagrodzeniem za czas choroby.(Typ listy: Umowy).
Składnik zwol.z podatku podst.na ub.społ.i zdr.U - zaznaczenie tej pozycji powoduje poprawne obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od podatku, dla składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.(Typ listy: Umowy).
Uwaga: Pozycję tę stosuje się tylko dla składników, które mają zaznaczoną przynajmniej jedną z dwóch pozycji: „Podstawa składki na ubezpieczenia społeczne U” lub „Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne U”, oraz pozycję „Składnik zwolniony z podatku U”.
Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik stały - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu zgodnie z Art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czy w kwocie nominalnej. W wersji standardowej programu z tą pozycją związany jest angaż pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik uzupełniany - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu zgodnie z Art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stosujemy dla składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikom o zmiennym wynagrodzeniu, które to składniki zostały pomniejszone za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w sposób proporcjonalny. W wersji standardowej programu z tą pozycją związane są wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Podstawa stawki zasiłkowej:Dodatkowy skł. uzupełn. - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu zgodnie z Art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stosujemy dla składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikom wynagradzanym w stałej miesięcznej stawce, które to składniki zostały pomniejszone za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w sposób proporcjonalny. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik nie uzupełnia. - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej. Stosujemy dla składników pomniejszanych w inny sposób niż proporcjonalnie za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W wersji standardowej programu z tą pozycją związane są wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z dodatkami, premie i opodatkowane oraz podlegające składkom na ubezpieczenie społeczne dodatki. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik kwartalny - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy zgodnie z Art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wersji standardowej programu z tą pozycją związany jest składnik „Premia kwartalna” z typu listy „Premie kw. i premie roczne”. (Typ listy: Premie kw. i premie roczne).
Podstawa stawki zasiłkowej:Składnik roczny - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy zgodnie z Art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wersji standardowej programu z tą pozycją związany jest składnik „Nagroda roczna” z typu listy „Premie kw. i premie roczne”. (Typ listy: Premie kw. i premie roczne).
Podstawa stawki zasiłkowej U - zaznaczenie tej pozycji powoduje uwzględnienie składnika w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej. Stosujemy dla składników stanowiących przychód zleceniobiorcy (Art. 48 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). (Typ listy: Umowy).
Stawka urlopowa:Składnik stały - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika podczas naliczania wynagrodzenia za urlop i dni usprawiedliwione płatne jak wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, które to uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (Art. 7 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). W wersji standardowej programu z tą pozycją związany jest angaż pracowników wynagradzanych w stałej miesięcznej stawce. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Stawka urlopowa:Składnik zmienny - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika podczas naliczania wynagrodzenia za urlop i dni usprawiedliwione płatne, jak wynagrodzenia przysługującego za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (Art. 8 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). W wersji standardowej programu z tą pozycją związane są zmienne składniki wynagrodzenia takie jak premie, dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z dodatkami. (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa).
Stawka urlopowa:Składniki za okresy dłuższe - zaznaczenie tej pozycji powoduje traktowanie składnika podczas naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz innych składników, dla których stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu, jak wynagrodzenia przysługującego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (Art.17 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). (Typ listy: Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Premie kw. i premie roczne).

Istnieje również możliwość skorzystania z bardziej przyjaznego sposobu dodawania nowych składników płacowych do listy płac. A mianowicie dodanie nowego składnika płacowego za pomocą „Kreatora składnika”, gdzie krok po kroku jesteśmy prowadzeni przez proces dodawania nowego składnika płacowego do listy płac. „Kreator składnika” jest prostszy w obsłudze, lecz nie daje na tyle elastycznej konfiguracji składników płacowych, co ręczna konfiguracja wcześniej omówiona. Tym niemniej może posłużyć do wprowadzania nowych składników płacowych o mniej skomplikowanej konfiguracji bądź też może posłużyć jako baza do dalszych (już ręcznych) konfiguracji składnika płacowego.

Aby skorzystać z „Kreatora składnika”, należy przejść na zakładkę „Konfiguracja”, następnie klikamy w „Konfiguracja składników płacowych”, wybieramy listę płac dla której chcemy utworzyć nowy składnik płacowy i klikamy „Dodaj nowy składnik”:

GW08-001-03

Krok 1: Dodawanie nowego składnika rozpoczynamy od podania jego nazwy, która będzie się pojawiała na liście płac:

GW08-001-04

Krok 2: Po podaniu nazwy klikamy „Dalej” i określamy „Typ składnika”:

GW08-001-05

Mamy do wyboru szereg opcji:
Dodatek opodatkowany - stosujemy dla składników wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, które stanowią przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są w świetle tej ustawy zwolnione z podatku. Przykładowymi składnikami tego typu są różnego rodzaju premie i dodatki należne ze stosunku pracy.
Dodatek nieopodatkowany - stosujemy do wypłaty składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przykładowymi składnikami są ekwiwalenty za używanie własnych narzędzi i zwroty kosztów używania pojazdów prywatnych w celach służbowych, nieopodatkowane wypłaty z ZFŚS.
Potrącenie - stosujemy do składników pomniejszających kwotę do wypłaty (wynagrodzenie należne) dla pracownika lub zleceniobiorcy. Przykładowymi składnikami są składki na organizacje zakładowe, potrącenia kosztów różnego rodzaju świadczeń (opieka medyczna, obiady) w części obciążającej pracownika lub zleceniobiorcę.

Uwaga: Jeżeli chcemy otrzymać mechanizm, który obciążałby wynagrodzenie pracownika lub zleceniobiorcy tylko kwotą podatku oraz ewentualnie składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od danej kwoty, to mamy dwa rozwiązania. Pierwsze - tworzymy składnik zaznaczając go jako „Dodatek opodatkowany”; następnie za pomocą opcji „Popraw” wchodzimy w jego modyfikację i w sekcji „Rozliczanie składnika (Składnik wpływa na:)” zaznaczamy pozycję „Potrącenia razem”:

GW08-001-06

Drugie rozwiązanie - tworzymy dwa składniki. Jeden - zaznaczając jako „Dodatek opodatkowany”, drugi - zaznaczając jako „Potrącenie”. Wprowadzając daną kwotę w oba składniki otrzymujemy pożądany efekt.
Inny - stosujemy do składników, które nie mają wpływu na obliczenia list płac lub - gdy ich konfigurację zamierzamy przeprowadzić w późniejszym okresie.
Składnik zwolniony z podatku - stosujemy do wypłaty składników zwolnionych z podatku w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które jednocześnie mogą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w świetle przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Krok 3: Po określeniu „Typu składnika” przechodzimy „Dalej” i dla „Dodatku opodatkowanego” oraz „Składnika zwolnionego z podatku” decydujemy, czy stanowi podstawę na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy nie. Dla typu listy „Rady” mamy do dyspozycji tylko jedna opcję związaną z ubezpieczeniem zdrowotnym.

GW08-001-07

- Dla „Dodatku opodatkowanego” zaznaczenie opcji prowadzi do utworzenia składnika związanego z wynagrodzeniem za pracę.
Nie zaznaczenie opcji prowadzi do utworzenia składnika związanego z odprawami, odszkodowaniami, nagrodami jubileuszowymi, opodatkowanymi wypłatami z ZFŚS itp.
- Dla „Składnika zwolnionego z podatku” zaznaczenie opcji tworzy nam składnik finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Nie zaznaczenie opcji prowadzi do utworzenia składnika równoważnego „Dodatkowi nieopodatkowanemu”.

Krok 4: Kolejnym krokiem jest określenie, czy składnik ma wpływ na stawkę urlopową (ewentualnie na stawkę ekwiwalentu za urlop dla typu listy „Premie kw. i premie roczne”.

GW08-001-08

Ma wpływ na wysokość stawki urlopowej - stosujemy dla składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, które nie są określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości i które nie są wymienione w Art. 6 rozporządzenia MPiPS. Czyli większość zmiennych składników wynagrodzenia za pracę.
Nie ma wpływu na wysokość stawki urlopowej - stosujemy dla składników nie spełniających wyżej wymienionego kryterium. Czyli wymienione w Art. 6 lub Art. 7 rozporządzenia, jak np. jednorazowe nieperiodyczne wypłaty lub składniki określone w stałej stawce miesięcznej.

Dla typu listy „Premie kw. i premie roczne” opcje są nieco inne.

GW08-001-09

Ma wpływ na wysokość stawki ekwiwalentu za urlop - stosujemy dla składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (Art.17 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).
Nie ma wpływu na wysokość stawki ekwiwalentu za urlop - stosujemy dla składników nie spełniających wyżej wymienionego kryterium.

Krok 5: W tym kroku określamy wpływ składnika na podstawę do zasiłku.

GW08-001-10

Składnik jest uzupełniany - stosujemy dla składników pomniejszanych proporcjonalnie za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, które w podstawie do zasiłku mają być uzupełnione. Przykładowymi składnikami są premie procentowe, których podstawą jest płaca zasadnicza lub inny składnik pomniejszany proporcjonalnie oraz składniki pomniejszane o 1/30 kwoty za okres nieobecności związanych z chorobą.
Składnik nie jest uzupełniany - stosujemy dla składników pomniejszanych w inny sposób niż proporcjonalnie za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, które w podstawie do zasiłku mają być uwzględnione w kwocie wypłaconej. Przykładowymi składnikami są premie uznaniowe i różnego rodzaju dodatki wypłacane na podobnych zasadach jak wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Składnik nie ma wpływu na stawkę zasiłkową - stosujemy dla składników, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów. Ta opcja ma zastosowanie dla dwóch rodzajów składników. Składniki nie stanowiące podstawy na ubezpieczenie społeczne (chorobowe) nie są uwzględniane w podstawie do zasiłku. Składniki wypłacane za okres niezdolności do pracy związany z chorobą również do tej podstawy nie są wliczane.
Dla typu listy „Premie kw. i premie roczne” opcje są nieco inne.

GW08-001-11

Składnik roczny - stosujemy do składnika uwzględnianego w podstawie do zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Składnik kwartalny - stosujemy do składnika uwzględnianego w podstawie do zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Krok 6: Przedostatnim krokiem jest podanie nazwy składnika dla wydruku listy indywidualnej oraz zaświadczenia ZUS RP-7

GW08-001-12

Uwaga! W standardowej wersji programu lista indywidualna jest związana tylko z typem listy „Lista podstawowa”.

Krok 7: W ostatnim kroku pozostaje nam zatwierdzenie wprowadzonych ustawień

GW08-001-13