Sposób naliczania potrąceń i wpłat na fundusze - zaokrąglenia do pełnego złotego. Zmiany w wydaniu drugim w wersji 7.40.6 WAPRO Mag w związku z interpretacją zarządzenia przez ARR.

W dniu 19 sierpnia 2009 ukazało się Zarządzenie nr 176/2009/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którego integralną częścią jest wzór deklaracji FZP_f1 wersja 2.0 wraz z Instrukcją wypełniania deklaracji.

W części B instrukcji - Informacja o zobowiązaniu, w punkcie 4 znajduje się sformułowanie:

„...Zasada zaokrąglania wpłat na Fundusze dotyczy każdej dokonanej w danym kwartale transakcji...”

Mowa jest o zaokrąglaniu do pełnych złotych co wynika z Art. 63 § 1 Ordynacji Podatkowej. W związku z tym zapisem od wersji 7.40.6 wydanie 2 zmieniamy sposób naliczania potrąceń w wystawianych przez program WAPRO Mag fakturach VAT RR.

Od samego początku, od momentu powołania funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych przepisy związane z nimi nieprecyzyjnie określają sposób naliczania potraceń i wpłat na fundusze. W pierwszym okresie interpretowaliśmy je podobnie jak inne ustawy np. ustawa o VAT. Tzn. naliczać należy dokładnie przy każdej wystawionej fakturze natomiast zaokrąglić należy tylko kwoty wpłat na fundusze zgodnie z deklaracją (podobnie jak np. w deklaracji VAT). Jest to jedyny jednoznaczny i łatwy do sprawdzenia sposób liczenia.

Przyznaję, że niektórzy z Państwa dzwonili do mnie z informacja, że należy zaokrąglać każdą transakcję, ale trudno było mi w to uwierzyć.

Po pierwsze, zaokrąglanie każdej transakcji do 1 zł powoduje, że sposób wystawiania faktur wpływa na wysokość zobowiązania w stosunku do funduszu. Tzn. rozdrabniając jedną transakcję na więcej faktur, których wartość jest mniejsza od 490 zł nie nastąpi potrącenie sprzedającemu kwoty na fundusz promocji artykułów rolno-spożywczych (dokładna kwota potrącenia na jednej fakturze to 0,49 zł, po zaokrągleniu 0,00 zł) a druga osoba, która przeprowadzi analogiczną sprzedaż w jednej transakcji będzie musiała mieć taka kwotę potraconą.

Drugim argumentem, który przemawiał za naszym sposobem myślenia był ten, że we wszystkich deklaracjach z kwoty netto musi wynikać należność wynikająca z deklaracji. Np. z kwoty sprzedaży w jakiejś stawce VAT wynika podatek. Natomiast tu nic nie wiadomo. Równie dobrze z wartości netto 490 000,00 zł w deklaracji przy stawce 0,1% od wartości netto kwota naliczona może być od 0,00 zł (wszystkie faktury mniejsze niż 490 zł) aż do 490 zł. Zależy to tylko od sposobu wystawiania faktur VAT RR. Również konstrukcja deklaracji wydawała się spójna z naszą interpretacją. Za kolumną „Wartość Netto” jest kolumna stawki, a za nią są kolumny związane z zobowiązaniem. Zgodnie z innymi ustawami regulującymi odpowiednie podatki kwota zobowiązania wynikała z pomnożenia wartości netto przez stawkę (plus zaokrąglenie). W ww. deklaracji kwoty te nie mają związku a kolumna stawki chyba niepotrzebna.

Oczywiście, to że nie potrafimy tego zrozumieć nie oznacza, że powyższy tekst jest krytyką przepisów, jedynie przedstawiamy nasz sposób interpretacji ustawy o powołaniu funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych oraz chcemy wytłumaczyć dlaczego teraz musimy zmieniać sposób naliczania potrąceń.

Na oficjalnym portalu Agencji Rynku Rolnego w dziale pytań i odpowiedzi znajduje się odpowiedź dodatkowo potwierdzająca wyżej opisane stanowisko ARR:

Cytat:"Pobierane wpłaty oraz kwoty przekazywane na rachunek danego funduszu, które są wykazywane na deklaracji powinny być zaokrąglane do pełnych złotych zgodnie z zasadą opisaną w art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) tj. (...) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych."

W wyżej wymienionym zarządzeniu nr 176/2009/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego nie określono co należy rozumieć pod pojęciem „każdej dokonanej transakcji”. To sformułowanie dalej pozostawia duży margines sposobu naliczania potrąceń w fakturze VAT RR. Należałoby sądzić, że transakcją jest sprzedaż udokumentowana jedną fakturą. Jednak jeżeli na jednej fakturze znajdą się artykuły, z których należy potracić odpowiednie kwoty na różne fundusze to kwoty wpłat na fundusze mogły by pozostać dalej niezaokrąglone.

Wobec tego może transakcją jest poszczególna pozycja wymieniona na fakturze? To też nie wydaje się logiczne ponieważ wtedy można sobie wyobrazić sytuację, że jeden rolnik sprzedający niewielkie ilości bardzo różnorodnego towaru na jednej fakturze nie będzie musiał mieć dokonanego potrącenia na fundusze a drugi sprzedający mniejszą ilość jednorodnego towaru zapłaci. Przytaczam Państwu powyższą argumentację, aby uzmysłowić Państwu, iż funkcjonujące przepisy dają niepotrzebne pole do interpretacji zamiast dawać jednoznaczną odpowiedź. Przyjmiemy wobec tego najbardziej prawdopodobną naszym zdaniem interpretację, że należy zaokrąglić do jednego złotego sumę pozycji faktury związanych z jednym funduszem.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: