W piątek 16.11.2012, Sejm przyjął tzw. "trzecią ustawę deregulacyjną", dokument określający szereg zmian w sposobie rozliczania podatku VAT. Pewne jest już m.in wprowadzenie metody kasowej w rozliczaniu podatku VAT, ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi oraz ograniczenie możliwości zaliczania niezapłaconych faktur w poczet kosztów. Stale śledzimy pojawiające się informacje i z odpowiednim wyprzedzeniem planujemy wprowadzanie niezbędnych zmian w programach Asseco WAPRO.

Na wstępie zaznaczamy, artykułu nie należy traktować jako kompletnego przewodnika po oczekujących nas zmianach w przepisach podatkowych w nadchodzącym roku. W niniejszym artykule zajmiemy się wyłącznie tylko tymi planowanymi nowelizacjami, które dotyczą „obszaru działania” systemu Asseco WAPRO, które wymuszają jego modernizację.

W ostatnim okresie opublikowano kilka projektów aktów prawnych, a jedna ustawa została opublikowana. Opublikowane i projektowane nowelizacje przepisów, w znaczącym stopniu wpłyną na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy .

Poniżej lista:

 • 16 października 2012 do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, aktualnie:
  • 30 listopada Senat wniósł poprawki.
  • 3 grudnia 2012 skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

  Projekt, dla uproszczenia określać będziemy dalej „projektem zmian ustawy o VAT” a samą ustawę o podatku od towarów i usług, „ustawą o VAT”.
  Projekt i proces legislacyjny

 • 12 października 2012 na stronie Biuletynu Informacyjnego Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku zmieniający rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
  Projekt, dla uproszczenia, określać będziemy dalej „projektem zmian rozporządzenia fakturowego”, a samo rozporządzenie, „rozporządzeniem fakturowym”.
  Projekt i proces legislacyjny
 • Na stronie Biuletynu Informacyjnego Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi lub organowi kontroli podatkowej.
  Projekt i proces legislacyjny
 • 16 listopada 2012 sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, aktualnie:
  • 30 listopada 2012 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dz.U. z 30 listopada 2012, poz. 1342.

  Projekt i proces legislacyjny

Na dzień dzisiejszy, poza projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT, wejście w życie pozostałych planowane jest na 1 styczeń 2013 roku. Natomiast, jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT, nowelizacja przepisów VAT odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy etap, zgodnie z propozycjami, może wejść w życie 1 stycznia 2013 roku lub 1 kwietnia 2013 roku, natomiast drugi etap 1 lipca 2013 roku lub 1 stycznia 2014 roku. Ostateczną wersję poznamy zapewne dopiero po podpisaniu ustawy przez Prezydenta i opublikowaniu jej.

Zanim przejdziemy do omówienia wybranych nowelizacji, jeszcze jedna uwaga wstępna. Czytając projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz projekt zmiany rozporządzenia fakturowego, znajdziecie tam Państwo podobne zapisy dotyczące wystawiania faktur, te które do tej pory znajdowały się w tzw. rozporządzeniu fakturowym. Obecnie planowane jest umieszczenie tych zapisów w ustawie o VAT, jednak w okresie, od 1 stycznia 2013 do dnia wejścia w życie drugiego etapu nowelizacji VAT obowiązywać będą prawdopodobnie postanowienia nowego rozporządzenia fakturowego.

W niniejszym artykule skupimy się na nowelizacjach planowanych w pierwszym etapie to jest, których wejście w życie jest planowane w pierwszej połowie roku 2013.

Wejście w życie postanowień wyżej wymienionych projektów planowane jest na dzień 1 stycznia 2013 za wyjątkiem projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT, której data wejścia w życie pierwszego etapu nowelizacji może nastąpić w 1 stycznia lub 1 kwietnia 2013 roku. Omawianie rozpoczniemy od „Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług”.

Do najważniejszych zmian rozporządzenia fakturowego należą:

 • Możliwość wystawiania faktur uproszczonych.
  W skrócie, faktura uproszczona jest to dokument sprzedaży, który może zostać wystawiony gdy kwota faktury wystawionej w EUR nie przekracza 100 euro a wystawionej w walucie krajowej nie przekracza 450 zł. Na takich fakturach nie będzie obowiązku umieszczania wszystkich danych, np. kompletnych danych nabywcy (poza numerem identyfikacji podatkowej). Wymagany zakres danych porównywalny jest do zakresu danych obowiązujących na paragonie fiskalnym.
  Wprawdzie nie będzie obowiązku wystawiania faktury uproszczonej, jednak planujemy zaimplementować ją w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakturka, ponieważ:

  • z jednej strony jest ciekawą alternatywą dla części Państwa odbiorców, a zatem mogą jej od Państwa wymagać,
  • z drugiej strony będzie wygodnym w stosowaniu dokumentem sprzedaży detalicznej dla wielu firm, na jej wystawienie potrzebne jest zdecydowanie mniej czasu niż do wystawienia zwykłej faktury.
 • Zmiana oznaczeń na fakturach:
  • mali podatnicy rozliczający się metodą kasową będą zobowiązani do zamieszczania w treści wystawianych faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce dotychczasowej „Faktura VAT-MP”;
  • podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów usług zobowiązani zostaną do zamieszczania w treści wystawianych faktur, w miejsce dotychczasowej „Faktura VAT-marża”, poniższych oznaczeń, odpowiednio:
   • procedura marży dla biur podróży
   • procedura marży – towaru używane
   • procedura marży – dzieła sztuki
   • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki
  • W przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenie podatku od towarów i usług jest odbiorca towaru lub usługi, w treści wystawianej faktury należy umieścić oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
  • Nabywcy towarów lub usług wystawiający faktury w imieniu dostawcy będą zobowiązani do umieszczenia w treści faktury oznaczenia „samofakturowanie”.
   Zmiany oznaczeń na fakturach są czysto techniczną modernizacją.

  W dniu 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia „Ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”:

   • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieponiesionych wydatków.
    Jest to jedyna nowelizacja opisywana w niniejszym artykule, która nie dotyczy podatku od towarów i usług, a dotyczy podatku dochodowego. Będzie miała bardzo istotny wpływ na działanie firm. Ustawa zakłada, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobowiązany do wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów (dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów) nierozliczonych dokumentów zakupu:

    • po upływie 30 dni od terminu płatności ustalonego przez strony lub;
    • po 90 dniach od zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni;
   Jeżeli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, zakup trzeba będzie w nierozliczonej części zobowiązania, wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów. Ustawa wymusi na firmach, w niespotykanym dotąd stopniu, konieczność monitorowania stanu rozliczeń zobowiązań oraz dokładne planowanie harmonogramu płatności. Im ilość transakcji większa, tym sytuacja może być bardziej skomplikowana. Aby ułatwić Państwu kontrolę i nadzór nad uznanymi za koszty uzyskania przychodów a nierozliczonymi dokumentami zakupu, w systemach finansowo księgowych: WAPRO FaKir oraz WAPRO Kaper planujemy zaimplementować moduły pozwalające monitorować stan rozliczeń dokumentów zakupu uznanych za koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo w programie WAPRO Mag pracującym na wspólnej bazie danych z programem finansowo – księgowym zaimplementowany zostanie system monitorujący nierozliczone, zaksięgowane dokumenty. WAPRO Mag wyposażony jest w moduł finansowy oraz rozrachunki, wobec tego istotna jest informacja pozwalająca na ustalanie kolejności dokonywanych płatności.
 • Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową w przypadku nieotrzymania przez niego zapłaty, gdy jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT.
  Niniejsza zmiana spowoduje prawdopodobnie wzrost zainteresowania małych podatników tą metodą rozliczania podatku VAT. Nowelizacja znosi dotychczas obowiązujący termin 90 dni, po których podatek tak czy inaczej musiał być zapłacony. Innymi słowy, planuje się aby mały podatnik dokonując transakcji z czynnymi podatnikami VAT, nie był zobowiązany do zapłacenia należnego podatku od transakcji, za które nie otrzymał zapłaty. W przypadku, gdy kontrahentem nie jest czynny podatnik VAT, system rozliczenia podatku metodą kasową pozostałby analogiczny do obecnego, przy czym wydłużono graniczne 90 dni na 180 dni.
  Aby zapewnić użytkownikom naszych programów pełną obsługę rozliczenia podatku metodą kasową w programie WAPRO Mag oraz programach finansowo – księgowych: WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper dodana zostanie możliwość kategoryzowania kontrahentów, dzielenia ich na podatników VAT czynnych i pozostałych, zmodernizowane zostanie rozliczenie podatki VAT metodą kasową, tak aby było zgodne z projektowanymi przepisami.
 • Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi.
  Kolejną istotną zmianą w przepisach, jest znaczna liberalizacja przepisów związanych z możliwością korzystania przez podatników z tzw. ulgi na złe długi. Projektowana nowelizacja przepisów usuwa dotychczasowe ograniczenia w korzystaniu z tego prawa co powoduje, że będzie można korzystać z tego prawa w sposób praktycznie „automatyczny”. Po pierwsze skrócony został okres, po którym podatnik będzie mógł dokonać korekty zapłaconego podatku należnego od należności, której faktycznie nie otrzymał z 180 dni do 150 dni. Kolejną korzystną zmianą jest znaczna liberalizacja wymagań związanych z możliwością skorzystania z ulgi. Nie będzie wymaganie posiadanie potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia o korygowaniu podatku należnego przez wierzyciela. Aby korzystanie z tego prawa było jeszcze łatwiejsze, w programach finansowo-księgowych: WAPRO Fakir oraz WAPRO Kapwer zostaną uruchomione mechanizmy kontrolujące stan rozliczeń dokumentów zarejestrowanych w rejestrze sprzedaży, w celu wybrania tych, które mogą stanowić podstawę korekty należnego podatku VAT.

Kolejnym aktem prawnym, który zakłada nowelizację przepisów od dnia 1 stycznia 2013 jest „Projekt zmian ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” . W projekcie znajduje się również duży pakiet nowelizacji, która zacznie obowiązywać w późniejszym terminie, określanym w niniejszym artykule jako „dzień 2”. Większość nowelizacji wymagających modernizacji naszego systemu zarządzania firmą zacznie obowiązywać dopiero w tym drugim terminie. Od „dnia 1” planowana jest:

 • Możliwość przeliczania na złote, kwot określających podstawę opodatkowania, wyrażonych w walutach według kursów opublikowanych nie tylko przez Narodowy Bank Polski ale również przez Europejski Bank Centralny.
  Obecnie do takich przeliczeń stosujemy wyłącznie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, od dnia 1 stycznia 2013 podatnicy będą mieli do wyboru również kurs ogłaszany przez Europejski Bank Centralny.
  Aby umożliwić użytkownikom naszych aplikacji korzystanie z tej możliwości, w systemie Asseco WAPRO dodane zostanie automatyczne pobieranie kursów ogłaszanych przez Europejski Bank Centralny, a w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir do przeliczeń walutowych dodana zostanie możliwość wyboru kursów ogłaszanych przez Europejski Bank Centralny.

Ostatnią nowelizacją, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2013 a wpłynie na rozbudowę systemu Asseco WAPRO znajduje się w projekcie zmiany ustawy o VAT oraz „Projekcie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 zmieniającym rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi lub organowi kontroli podatkowej”:

 • Liberalizacja przepisów w posługiwaniu się fakturami elektronicznymi
  Od 1 stycznia 2013 nie będzie wymagana formalna zgoda odbiorcy faktury elektronicznej na jej wystawienie i wysłanie do odbiorcy. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie dorozumianej, domniemanej akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych co oznacza, że nabywca który po otrzymaniu faktury elektronicznej będzie chciał otrzymywać dalej faktury w formie „papierowej”, będzie musiał wystąpić z formalnym sprzeciwem do wystawcy faktury elektronicznej. Projektowana zmiana z pewnością przyczyni się do szybkiego wzrostu ilości wystawianych faktur elektronicznych. W związku z tym w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakturka zostanie zmodernizowany moduł wystawiania faktur elektronicznych, tak aby wystawiane dokumenty były zgodne z nowelizowanymi przepisami. Dodatkowo moduł zarządzania dokumentami (obecnie znany Państwu z funkcjonalności „e-Deklaracje”) zostanie rozbudowany o archiwum wystawianych faktur elektronicznych, moduł wysyłania tych dokumentów, rejestry wystawionych i wysłanych dokumentów.

  Jak Państwo widzicie, lista planowanych nowelizacji przepisów, których wejście w życie jest planowane na początek roku 2013 roku jest dość szeroka. Wszystkie wyżej wymienione nowelizacje wymagają modernizacji systemu Asseco WAPRO, tak aby Państwa firmy mogły działać komfortowo i zgodnie z przepisami. Szkoda tylko, że przy tak poważnych zmianach w przepisach, na niespełna dwa miesiące przed datą planowanego wejścia ich życie, wszystkie akty prawne były dopiero na etapie dopracowywania projektów, konsultacji.

  Oczywiście dołożymy wszelkich starań aby nasze programy były gotowe na czas.

 

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: