Nowe wersje 8.00.8 programów, dostosowane do zmian w prawie które weszły w życie 1 lipca 2015 roku oraz zmiany w kolejnych wersjach programów.

Na pakiet zmian w przepisach o VAT, które weszły w życie od dnia 1 lipca 2015 składają się przede wszystkim:

 • 1 zmiany w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia o nowe towary tj. przede wszystkim dodane nowe pozycje: 28a, 28b oraz 28c do załącznika nr 11 do ustawy o VAT;
 • 2 wprowadzenia szczególnych przepisów dotyczących transakcji, których przedmiotem jest sprzęt elektroniczny wymieniony w pozycjach 28a, 28b oraz 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT;
 • 3 wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym przez niektóre podmioty;
 • 4 zmiany wzorów wszystkich deklaracji VAT - rozporządzenie Ministra Finansów;
 • 5 zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi – ustawa o VAT;
 • 6 zmiany w składaniu zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnych – Ustawa o VAT.

Pierwsze cztery punkty wymagają modernizacji systemu WAPRO ERP, w tym:

 • pierwszy i drugi punkt wymusza modernizację programu WAPRO Mag,
 • trzeci i czwarty wymuszają modernizację obu programów finansowo – księgowych tj. WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper.

W chwili obecnej opublikowane zostały już wszystkie przepisy, które weszły w życie od 1 lipca 2015, opublikowano również informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 / VAT-27K w wersji elektronicznej. Natomiast nie zostały jeszcze opublikowane wersje elektroniczne deklaracji VAT, w tym VAT-7 wzór 15.

W związku tym, wydana już wersja 8.00.8 programu WAPRO Mag zawiera już wszystkie zaplanowane modyfikacje, natomiast programy finansowo-księgowe WAPRO Fakir i WAPRO Kaper muszą być dostosowywane w dwóch etapach:

 • opublikowane 30 czerwca 2015 wersje 8.00.8 programów umożliwiają już księgowanie dokumentów wraz z rejestrowaniem VAT zgodnie z znowelizowanymi przepisami. Do zmian przepisów o VAT dostosowany również został moduł importu danych z programu WAPRO Mag.
  Program WAPRO Kaper został już wyposażony w deklaracji VAT, w tym VAT-7 wzór 15 oraz informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 / VAT-27K w wersji klasycznej.
 • w kolejnej wersji, programy finansowo - księgowe zostaną wyposażone w nowe wzory deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej w obrocie krajowym:
  • WAPRO Fakir w wersjach standardowej i elektronicznej;
  • WAPRO Kaper w wersji elektronicznej;

Zmiany w przepisach o VAT a modernizacja programu WAPRO Mag

Zmiany w programie WAPRO Mag dedykowane są przede wszystkim firmom, które przeprowadzają transakcje związane z towarami wymienionymi w załączniku numer 11 ustawy o VAT ponieważ od 1 lipca 2015 znacząco zmieniły się przepisy dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia a poza tym rozszerzony został katalog tych towarów. Zwiększy to ilość firm, które będą zobowiązane do korzystania z tego mechanizmu.
Do załącznika nr 11 ustawy o VAT dodane zostały między innymi:

 • pozycja 28a - Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy. (PKWiU ex 26.20.11.0) Dotyczy to również takich urządzeń, jak: palmtopy, netbooki, minibooki, chromebooki, deskopy, ultrabooki;
 • pozycja 28b - Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony. (PKWiU ex 26.30.22.0)
 • pozycja 28c - Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów. (PKWiU ex 26.40.60.0)

A dodatkowo transakcje, których przedmiotem jest wyżej wymieniony sprzęt elektroniczny dotyczą przepisy szczególne. W odniesieniu do nich prawodawca wprowadził dodatkowe zastrzeżenie, jakim jest limit wartości tych transakcji. Mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji dotyczących towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika numer 11 ustawy o VAT stosuje się powyżej limitu 20 000,00 zł (netto). W związku z tym wprowadzone zostało w ustawie o VAT nowe pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, dzięki której limit w określonych okolicznościach będzie dotyczył nie tylko jednej, lecz nawet kilku transakcji (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). Oznacza to, że w tym przypadku mechanizm odwróconego obciążenia będzie należało stosować, gdy:

(...) łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1d i 1e ustawy o VAT:
1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

1e. Za transakcję jednolitą gospodarczo uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Od 1 lipca 2015 mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się tylko wtedy kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT. Oznacza to, że kiedy nabywcą jest czynny podatnik VAT a zamówienie (transakcja) będzie realizowana w kilku oddzielnie fakturowanych partiach a sumaryczna wartość towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b, 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT w transakcji przekroczy 20 000,00 zł należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Ze względu na to, że większe transakcje w firmach realizowane są często przez wiele osób, rozciągają się w czasie i mogą być realizowane w wielu partiach aby ułatwić użytkownikom programu WAPRO Mag programową kontrolę limitu transakcji dotyczących w/w sprzętu elektronicznego w programie:

 • W kartotece asortymentowej zmienione zostanie działanie parametru „Podlega odwrotnemu obciążeniu”. Parametr będzie miał dwie opcje pozwalające określić czy towar w każdym przypadku podlega zawsze sprzedaży przy zastosowaniu odwrotnego obciążenia czy też dopiero po przekroczeniu limitu transakcji
  20 000,00 zł.
 • Dodana zostanie również funkcja kontrolująca wartość netto towarów oznaczonych w kartotece asortymentowej jako podlegających odwrotnemu obciążeniu dopiero po przekroczeniu wyżej opisanego limitu. Funkcja będzie kontrolować:
  • Faktury wystawione do zamówienia. W przypadku kiedy wartość zamówionych w transakcji (zamówieniu) towarów wymienionych w pozycjach 28a, 28b oraz 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT będzie większa od limitu 20 000,00 zł program, dla każdej faktury wystawionej do tego zamówienia proponował będzie zastosowanie odwrotnego obciążenia.
  • Faktury wystawione niezależnie od zamówień. W takim przypadku kiedy transakcja jest fakturowana jednym dokumentem, funkcja kontrolować będzie wartość tych towarów na pozycjach dokumentu sprzedaży.
 • Poza tym dodane zostanie zestawienie, raport podsumowujący sprzedaż przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w podziale na sprzedaż towarów oraz usług w obrocie krajowym.

W związku z powyższym jeżeli w kartotece kontrahentów poprawnie zostanie określony dla odbiorców status parametru „Czynny podatnik VAT” a w kartotece asortymentowej parametr „Podlega odwrotnemu obciążeniu” zostanie poprawnie zdefiniowany dla wszystkich towarów, które opisuje załącznik nr 11 ustawy o VAT, do pełnej kontroli tych transakcji wystarczy je tylko prawidłowo rejestrować w programie tzn. transakcje fakturowane partiami rejestrować przy wykorzystaniu zamówień.

W przypadku fakturowania takiej transakcji, w której w zamówieniu programu przekroczony został wyżej opisany limit, program sam już przy wystawieniu pierwszej faktury zaproponuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wystawiający fakturę nie musi samodzielnie kontrolować wartość wyżej opisanego limitu jednolitej gospodarczo transakcji.

Zmiany w przepisach o VAT a modernizacja programów WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper

Modernizację programów finansowo – księgowych wymusiły przede wszystkim wprowadzone nowe wzory podstawowych deklaracji VAT oraz nowe informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27 / VAT-27K), obowiązkowe dla podmiotów przeprowadzających transakcje przy wykorzystaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Oba programy muszą zostać wyposażone ich nowe wzory w wersji standardowej i elektronicznej. Dodatkowo zmiany w sekcji C deklaracji VAT dotyczące importu usług, dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca polegające na bardziej szczegółowym prezentowaniu tych transakcji, wymusiły w programach wprowadzenie zmian umożliwiających odpowiednie dla znowelizowanych przepisów rejestrowanie pozycji VAT. Podobnie modernizacji uległ w obu programach moduł importu danych z programu WAPRO Mag, zmieniony został również format pliku wymiany danych XML. W związku z tym, aby poprawnie zaimportować dane z programu WAPRO Mag, w których znajdują się transakcje z odwrotnym obciążeniem i poprawnie je zarejestrować w programie finansowo – księgowym, oba programy muszą być co najmniej w wersji 8.00.8.

Dokładny opis wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo w pomocy każdego z programów.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: