Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Sprawozdania finansowe można utworzyć w programie WAPRO Fakir na podstawie zdefiniowanych w programie Raportów Użytkownika lub wprowadzając wszystkie dane ręcznie. Poniżej omówione zostaną oba sposoby wprowadzania e-Sprawozdań do programu.

Wprowadzanie danych na podstawie wcześniej zdefiniowanych raportów użytkownika

Szczegółowy sposób definiowania Raportów użytkownika (tj. Rachunku zysków i strat, oraz bilansów) znajduje się tutaj: WAPRO_Fakir-Raporty_Uzytkownika.pdf

Aby sprawozdania finansowe poprawnie pobrały dane z raportów użytkownika muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Kolumna prezentująca dane za poprzedni rok obrotowy musi być we wszystkich raportach użytkownika oznaczona w definicji raportu użytkownika parametrem BO:

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Brak takiego oznaczenia może spowodować zamianę kolejności kolumn na sprawozdaniu finansowym.

  1. Przeksięgowanie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego musi zostać wykonane i zapisane w okresie obrotowym BZ.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W przeciwnym wypadku na Rachunku zysków i strat nie będą pokazane żadne kwoty.

  1. W definicji raportów użytkownika, na potrzeby sprawdzania finansowego, nie należy definiować kolumn wg lat. Sprawozdanie finansowe pobiera dane jedynie z tego roku, za które jest sporządzane. Pobieranie danych za poprzedni rok obrotowy powinno następować jedynie poprzez zaznaczenie parametru BO.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Gdy raporty użytkownika są zdefiniowane w określony powyżej sposób można przystąpić do tworzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe tworzymy wchodząc w menu Księga głównaSprawozdania finansowe. Po wybraniu przycisku Dodaj wskazujemy strukturę sprawozdania finansowego

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W drugim kroku wskazujemy które raporty użytkownika mają zostać użyte do sporządzenia sprawozdania. Nie zaznaczamy niebieską fajką tych, których nie chcemy załączać lub mają zostać wprowadzone ręcznie bezpośrednio na formularzu sprawozdania.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W trzecim kroku należy powiązać poszczególne pozycje sprawozdania finansowego z pozycjami raportów. Większość pozycji program powiązuje automatycznie. Niebieski znak „i” informuje o różnych nazwach skojarzonych pozycji. Jeżeli przy nazwie któregoś ze sprawozdań pojawia się żółty wykrzyknik oznacza to, że program nie był w stanie jakiejś pozycji powiązać i należy tego dokonać ręcznie poprzez wybranie ikony folderu.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Pojawia się okno, w którym żółtym wykrzyknikiem oznaczana jest pozycja raportu użytkownika, dla której program nie odnalazł odpowiednika w sprawozdaniu finansowym. Po wybraniu ikony folderu wybieramy odpowiednią pozycje, a po uzupełnieniu wszystkich braków klikamy na przycisk Zapisz. Program zapamiętuje powiązanie.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W czwartym kroku wybieramy dzień, na który ma zostać sporządzone sprawozdanie oraz zaznaczamy parametry „Pomiń księgowania w okresie BZ” oraz „Oblicz bilans otwarcia na podstawie poprzedniego roku”.

UWAGA – Niezaznaczenie tych parametrów spowoduje wykazanie błędnych kwot w Rachunku zysków i strat.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Po wybraniu przycisku Dalej zostaje wygenerowany formularz Sprawozdania finansowego.

Wprowadzanie danych bezpośrednio na formularzu sprawozdania finansowego

Aby utworzyć sprawozdanie finansowe ręcznie wchodzimy w menu Księga głównaSprawozdania finansowe. Po wybraniu przycisku Dodaj wskazujemy strukturę sprawozdania finansowego.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W drugim kroku odznaczamy wszystkie raporty użytkownika.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Program po kliknięciu Dalej automatycznie przenosi nas do kroku czwartego, w którym wskazujemy dzień na który ma zostać sporządzone zestawienie.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W tak sporządzonym formularzu możemy wszystkie dane wprowadzać ręcznie.

Uzupełnianie danych formularza e-sprawozdania

Po lewej stronie okna znajdują się sekcje sprawozdania, po których wybraniu w prawej części okna pojawiają się poszczególne pola w których możemy uzupełnić pozostałe informacje oraz, jeżeli istnieje taka potrzeba, wprowadzić zmiany w pobranych z programu danych.

Zielone plusy przy poszczególnych pozycjach sprawozdania oznaczają, że można dodać w danej sekcji informację. Po jej dodaniu przy tej sekcji pojawia się czerwony minus (nie oznacza on błędu sprawozdania), za jego pomocą można dodaną sekcję usunąć.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Sprawozdanie finansowe umożliwia dodawanie załączników w sekcji Dodatkowe informacje i objaśnienia. Załącznik może być zapisany w jednym z popularnych formatów (m.in. *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpg). Aby wczytać go do programu klikamy na ikonę folderu i wskazujemy odpowiedni plik.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

UWAGAw nazwie załączanego pliku nie mogą występować polskie litery (np. „ś”, „ć”, „ż”) oraz znaki spacji. Spacje można zastąpić znakami myślnika [-] lub podkreślenia [_].

Załączane pliki nie musza być oddzielnie podpisane – ich podpisanie nastąpi wraz z podpisywaniem całego sprawozdania.

W polach, które wymagają dłuższego opisu, jak np. Zasady (polityka) rachunkowości można wkleić tekst z wcześniej przygotowanego dokumentu za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl + C i Ctrl + V.

UWAGA – w kopiowanym tekście nie może  być żadnych znaków formatowania (tabulatorów i enterów). Tekst przed skopiowaniem trzeba zamienić na ciągły, po czym dopiero kopiować i wklejać do formularza sprawozdania.

Sprawozdanie można w każdej chwili zapisać po wybraniu przycisku Zapisz. Podczas jego zapisywania program przeprowadza walidację pliku, tzn. sprawdza jego poprawność. Walidację można także uruchomić po wybraniu przycisku Zweryfikuj. Sprawozdanie które nie jest poprawne wyświetlane jest w programie na czerwono.

Jeżeli plik nie jest poprawny (np. nie zostały jeszcze uzupełnione wszystkie wymagane pola sprawozdania) wyświetlany jest komunikat, a przy sekcjach w których wykryto błąd pojawia się czerwony wykrzyknik. Po kliknięciu na daną sekcję pojawia się szczegółowy opis błędu.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Po wyeliminowaniu wszystkich błędów sprawozdanie finansowe wyświetlane jest w oknie Sprawozdań finansowych na czarno. Po jego podświetleniu i kliknięciu na przycisk Zapisz w e-dokumentach pojawia się okno umożliwiające podpisanie i zapisanie pliku w e-dokumentach lub jedynie jego zapisanie.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

UWAGA – w programie WAPRO Fakir sprawozdanie finansowe może podpisać tylko jedna osoba posiadająca podpis kwalifikowany. Pozostałe osoby podpisują sprawozdanie poprzez zewnętrzne aplikacje (np. aplikacje podpisu kwalifikowanego), za pomocą portalu e-PUAP lub OBYWATEL.GOV.PL.

Kliknięcie opcji Podpisz i zapisz spowoduje wyświetlenie okna wyboru certyfikatu i dalsze podpisanie pliku. Po podpisaniu plik zostaje automatycznie zapisany w module e-Dokumentów. Kliknięcie opcji Zapisz od razu spowoduje zapisanie pliku w e-Dokumentach bez jego podpisu. Aby móc dalej przetwarzać sprawozdanie finansowe klikamy na przycisk e-Dokumenty.

W module e-Dokumentów zaznaczamy sprawozdanie finansowe i wybieramy opcje Zapisz zaznaczone, następnie wskazujemy miejsce w komputerze, w którym sprawozdanie ma zostać zapisane. Tak przygotowany plik można podpisywać i wysyłać w zewnętrznych aplikacjach.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

UWAGA – Program WAPRO Fakir w chwili obecnej nie posiada możliwości wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego do KRS.

Instrukcja składania podpisu oraz wysyłki sprawozdania finansowego za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ znajduje się na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ pod przyciskiem Pomoc w sekcji Pliki do pobrania.

Wysyłka do KAS

UWAGA – Wysyłka do KAS wymaga autoryzacji wysyłki za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Po złożeniu wszystkich podpisów plik sprawozdania finansowego należy wczytać do modułu e-Dokumentów. Aby to zrobić należy podświetlić w programie WAPRO Fakir sprawozdanie finansowe, po czym wybrać przycisk e-Dokumenty. W oknie e-Dokumentów dodajemy sprawozdanie poprzez przycisk Dodaj i wskazujemy jego lokalizację na komputerze.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Po wczytaniu pliku sprawozdania możemy w analogiczny sposób dodać dodatkowe dokumenty, które nie wymagają podpisania (np. uchwały) i nie zostały załączone podczas tworzenia formularza sprawozdania.

Po zakończeniu dodawania plików zamykamy moduł e-Dokumentów i po podświetleniu sprawozdania finansowego wybieramy przycisk Wyślij do KAS. Pojawia się okno kreatora, który prowadzi przez dalszy proces wysyłki. Zaznaczamy opcje Sprawozdanie Finansowe (+ załączniki) oraz serwer Produkcyjny.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W kolejnym kroku wskazujemy plik sprawozdania finansowego, wyświetlone także zostają złożone podpisy.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W drugim kroku możemy załączyć do wysłania załączniki dodane wcześniej w module e-Dokumentów.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

W kolejnym kroku następuje wysyłka, podczas której niezbędne jest podłączenie podpisu kwalifikowanego do komputera i autoryzowanie połączenia z serwerem Ministerstwa Finansów za pomocą PINu.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych

Ostatnim etapem jest wyświetlenie komunikatu o statusie wysyłki oraz weryfikacja statusu przetwarzania sprawozdania finansowego. Gdy zostanie pobrane UPO jest ono możliwe do wydrukowania po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na statusie wysyłki pliku sprawozdania finansowego do KAS.

Obsługa e-Sprawozdań Finansowych