WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Inne

Niniejszy opis przedstawia wyciąg z instrukcji obługi programu, dotyczący instalacji oprogramowania ASSECO WAPRO.

Instalacja programu

Konsekwencją zastosowania technologii klient–serwer jest pewne skomplikowanie procesu instalacji oprogramowania. Z formalnego punktu widzenia można w nim wyróżnić następujące trzy etapy:

 • Instalacja serwera bazy danych.
  Program Microsoft SQL Server może znajdować się na komputerze lokalnym, lub na wydzielonym komputerze pełniącym rolę serwera baz danych w instalacjach sieciowych. Instalacja nie jest konieczna jeśli mamy już wcześniej zainstalowany serwer baz danych i do niego chcemy się podłączać.
 • Instalacja aplikacji ASSECO WAPRO.
  Wybrane programy ASSECO WAPRO, do których należą WF–Mag, WF–FaKir i WF–KaPeR, instaluje się na lokalnym komputerze użytkownika programu, lub na komputerze pełniącym rolę serwera aplikacji, skąd będą uruchamiać program wszyscy użytkownicy sieci komputerowej.
 • Założenie bazy danych programu.
  Bazy definiuje się przy pomocy programu Administratora. Znajdą się one na serwerze baz danych. Operacja nie jest wymagana, jeśli mamy już założoną bazę danych naszego systemu.

Należy jednak podkreślić, że w aktualnej wersji oprogramowania cały proces instalacji uproszczono i zautomatyzowano. Obecnie instalacja serwera baz danych MS SQL, oraz instalacja aplikacji ASSECO WAPRO (WF–Mag) nadzorowana jest przez jeden program instalacyjny, a użytkownik musi jedynie udzielać odpowiedzi na kolejno zadawane pytania. Kreator instalacji prowadzi również użytkownika przez ostatni etap, tj. założenie bazy danych za pomocą programu Administratora baz danych ASSECO WAPRO. W kolejnym rozdziale przedstawiono krótki opis postępowania przy instalacji. Dla bardziej dociekliwych użytkowników w następnych rozdziałach przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych etapów instalacji nadzorowanej „ręcznie” przez użytkownika, a nie przez centralny program instalacyjny.

Instalacja aplikacji ASSECO WAPRO z wykorzystaniem uniwersalnego instalatora

W aktualnej wersji programu zmieniono i uproszczono (zautomatyzowano) proces instalacji oprogramowania. Obecnie instalacja serwera baz danych MS SQL oraz instalacja aplikacji ASSECO WAPRO (WF–Mag, WF–FaKir, WF–KaPeR) wykonywana jest jednoetapowo, bez konieczności przesadnej aktywności ze strony użytkownika.

Uwaga !
Jeżeli chcemy dokonać aktualizacji programu do nowej wersji, to przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zarchiwizowanie bazy danych programu.

 1. Po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD–ROM nastąpi automatyczne uruchomienie procesu instalacji. Należy kliknąć na nazwę programu, w celu uruchomienia instalatora konkretnego programu. Jeżeli w Panelu Sterowania wyłączono opcję automatycznego uruchamiania płyty CD, należy program instalacyjny (o nazwie INSTALUJ.EXE) uruchomić ręcznie, np. funkcją Start | Uruchom... w menu głównym Windows.
  W przypadku, gdy na danym komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja programu, instalator automatycznie przejdzie w tryb deinstalacji programu. Po jej zakończeniu program powróci do instalacji nowej wersji programu.
 2. Po zapoznaniu się z informacjami w pierwszym oknie dialogowym należy wybrać Dalej. Program instalacyjny przeanalizuje ustawienia systemu. Użytkownik może wówczas zostać poproszony o dokonanie dodatkowych czynności związanych instalacją programu (proszę zapoznać się z rozdziałem Problemy podczas instalacji).
 3. W kolejnym kroku instalator poprosi o zapoznanie się z warunkami licencji i zaakceptowanie ich, poprzez zaznaczenie opcji Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej. Dopiero wtedy instalator pozwoli przejść dalej.
 4. W oknie dialogowym Miejsce instalacji należy wskazać katalog, w którym będzie zainstalowany program. W celu zmiany miejsca docelowego należy wybrać przycisk Zmień. Jeżeli nie chcemy aby na pulpicie został utworzony skrót do programu, należy odznaczyć opcję Czy utworzyć skrót na pulpicie?
 5. Instalator zaproponuje do wyboru dwa typy instalacji: instalację pełną lub stanowiskową.
  • Podczas instalacji pełnej zostaną zainstalowane wszystkie składniki programu, oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2008 R2. Wariant ten przeznaczony jest do instalacji jednostanowiskowej lub serwerowej.
  • Podczas instalacji stanowiskowej zostaną zainstalowane wszystkie składniki programu potrzebne do pracy z sieciowym serwerem SQL Server 2008 R2, znajdującym się na innym komputerze. Przy wyborze instalacji stanowiskowej instalator poprosi o podanie nazwy tego serwera. Nazwa serwera SQL Server Express 2008 R2, na którym będzie działał program jest taka, jak nazwa komputera na którym serwer SQL Server Express 2008 R2 jest zainstalowany.
 6. W kolejnym oknie dialogowym po wybraniu przycisku Instaluj instalator rozpocznie instalację programu. W celu zmiany ustawień instalacyjnych należy wybrać Wstecz.
  Podczas instalacji zostaną wykonane następujące czynności:

  • kopiowanie plików
  • tworzenie skrótów
  • rejestracje programu
  • konfiguracja programu
  • instalacja programu do łączenia się z bazą danych
  • konfiguracja źródła danych ODBC (zostanie założone)
 7. Przygotowanie serwera SQL Server Express 2008 R2 do pracy z programem (w przypadku instalacji pełnej), wiąże się z wybraniem jednej z poniższych opcji:
  • Instalacja SQL Server Express 2008 R2 — jeśli serwer nie jest zainstalowany na komputerze.
  • Podłączenie do SQL Server Express 2008 R2 — jeśli serwer jest już zainstalowany na komputerze.
 8. Po zakończeniu instalacji należy wybrać przycisk Zakończ, a następnie zrestartować komputer, w celu uwzględnienia zmian ustawień dokonanych w systemie.
 9. Po restarcie systemu, w celu uruchomienia aplikacji ASSECO WAPRO należy wybrać ikonę na pulpicie z nazwą programu lub wybrać skrót z menu Start.

Uruchamianie programu WF-FaKir

Po instalacji program jest praktycznie gotowy do pracy. Warunkiem koniecznym do uruchomienia programu jest istnienie odpowiedniej bazy danych na serwerze baz danych, który został wcześniej zainstalowany. Serwer ten powinien być uruchomiony i dostępny lokalnie (instalacja jednostanowiskowa) lub zdalnie poprzez sieć komputerową (instalacja wielostanowiskowa). Baza danych jest zakładana przy pomocy programu "Administrator baz danych".
Jeśli powyższe warunki są spełnione możemy przystąpić do uruchomienia programu:

 • Po starcie aplikacja przywita nas oknem logowania do systemu oraz bazy danych. Zawiera ono pytanie o kod i hasło użytkownika, zaś w opcjach zaawansowanych pytanie o nazwę serwera i bazy danych.
 • W przypadku pierwszego uruchomienia program poinformuje, że nie został przydzielony żaden serwer ani baza danych. Proponuje więc automatyczne uruchomienie programu "Administrator baz danych" w celu założenia bazy danych, lub wskazania istniejącej bazy. Każde następne uruchomienie będzie proponować podłączenie do serwera i bazy danych ustawionych przez Administratora jako domyślne.
 • W przypadku podłączenia do świeżo zainstalowanego serwera SQL, konieczne może okazać się utworzenie licencji na użytkowanie programu (Klienci, którzy zakupili lub są zdecydowani na zakup oprogramowania), lub wybór trybu demonstracyjnego (Klienci, którzy chcieliby zapoznać się z oprogramowaniem ASSECO WAPRO).
 • W przypadku pierwszego uruchomienia jedyny użytkownik zdefiniowany w systemie to administrator. Jego kod to admin, a hasło jest puste. Stan ten utrzymuje się dopóki administrator nie zmieni tych parametrów oraz nie zdefiniuje kont dla kolejnych użytkowników. Należy pamiętać, że każdy użytkownik musi posiadać swoje własne konto (kod), ponieważ system nie dopuści do pracy kilku osób z tym samym kodem.
 • Po prawidłowym zakończeniu procesu logowania uruchamiany jest dostęp do aplikacji - program jest gotowy do pracy.