WAPRO Fakir
WAPRO Fakir, Definicje

Niniejszy wpis przedstawia sposób definiowania i użycia przykładowego automatu dekretującego dokument na podstawie zapisów w rejestrze VAT, gdzie użyto funkcjonalnosci dotyczącej 50% odliczenia podatku od towarów i usług.

A. Tworzenie wyróżników dekretacji VAT

 1. Wybrać stosowną opcję z menu „Definicje”.
 2. W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW07-107-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW07-107-01w

3. Wskazać rejestr VAT i wyróżnik (numer), w którym będzie wprowadzana nowa wartość - przyjęto tu, że będzie to wyróżnik nr 1 w ramach rejestru zakupu.

4. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.

FW07-107-02

5. Wpisać symbol wyróżnika dla całkowitego odliczenia podatku naliczonego – może to być dowolny ciąg znaków, w tym przypadku „ODLC”.

6. Kliknąć na przycisku „Zapisz” by zapisać wprowadzony wyróżnik.

FW07-107-03

7. Ponownie kliknąć na przycisku „Dodaj”.

FW07-107-04

 

8. Wpisać symbol wyróżnika dla braku odliczenia podatku naliczonego – może to być dowolny ciąg znaków, inny niż wcześniejszy, w tym przypadku „BEZO”.

9. Kliknąć na przycisku „Zapisz” by zapisać wprowadzony wyróżnik.

 

FW07-107-05

10.  Kliknąć na przycisk „Zamknij” aby zakończyć wprowadzanie wyróżników.

FW07-107-06

B. Tworzenie automatu VAT

 1. Wybrać stosowną opcję z menu „Definicje”.
  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW07-107-07

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW07-107-07w

3. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.

4. Ustawić:

  • typ rejestru („Typ”) jako „Zakup”,
  • nazwę automatu („Nazwa”) - na potrzeby przykładu „Zakup z 50% odliczeniem VAT”,
  • konto dla kwoty brutto („Konto dla brutto”). Program sam, na podstawie typu rejestru (patrz punkt a.) określi stronę po której ma zostać zadekretowana kwota brutto. Litera „x” w numerze konta oznacza analitykę kartotekową

  5. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.

FW07-107-08

6. Ustawić:

 • warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę – dla każdej dekret będzie generowany, chyba, że z wyróżników będzie wynikać coś innego,
 • rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”) - należy wybrać „Netto”.

7. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrano znak „*” – dekret będzie powstawał w każdym przypadku – niezależnie od treści pola wyróżnik 1, chyba że wystąpi niezgodność z treścią pola „Stawka VAT”.

8. Ustawić konto na które ma być zadekretowana kwota netto w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 5a i 6. W tym przykładzie będzie to konto pozostałych usług - 402-006.

9. Kliknąć na przycisk „Zapisz”.

FW07-107-09

10. Kliknąć ponownie na „Dodaj”, aby dodać nowy dekret.

FW07-107-10

11. Ponownie ustawić:

 • warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę – dekret będzie generowany dla każdej z nich, chyba, że z wyróżników będzie wynikać coś innego,
 • rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”) - należy wybrać „VAT”.

12. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrać wyróżnik „ODLC” – dekret będzie generowany tylko, jeśli podczas wprowadzania zapisu do rejestru VAT w polu wyróżnik „1” zostanie ustawiona wyróżnik „ODLC”.

13. Ustawić konto na które ma być zadekretowana kwota VAT w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 10a i 11 - przykładowo 225-1

14. Kliknąć na przycisku „Zapisz"

FW07-107-11

15. Po raz kolejny wybrać „Dodaj”.

FW07-107-12

16. Ponownie ustawić:

 • warunek na stawkę VAT („Stawka VAT”) – znak „*” oznacza dowolną stawkę,
 • rodzaj kwoty, z jaką ma być wprowadzony dekret („Rodzaj kwoty”) - wybrać „VAT”.

17. Ustawić wyróżnik nr 1 – w tym przypadku z listy wybrać wyróżnik „BEZO” – dekret będzie generowany tylko, jeśli podczas wprowadzania zapisu do rejestru VAT w polu wyróżnik „1” zostanie ustawiona wyróżnik „BEZO”.

18. Wskazać konto na które ma być zadekretowana kwota VAT w przypadku spełnienia warunków opisanych w punkcie 15a i 16 - przykładowo 403-002.

19. Kliknąć na przycisku „Zapisz”.

FW07-107-13

20. Utworzony automat należy zapisać - przycisk „Zapisz”.

FW07-107-14

21. Kolejnym krokiem jest przypisanie utworzonego automatu do odpowiedniego typu/typów dokumentów. Dokonuje się tego za pomocą przycisku „Typy dokumentu”.

FW07-107-15

22. W nowootwartym oknie należy wskazać (podświetlić) dany typ dokumentu i za pomocą znaku „>” przenieść go do kolumny „Przypisane”.

23. Po skończonej operacji przypisywania należy zamknąć okno - przycisk „Zamknij”.

FW07-107-16

C. Rejestracja dokumentu

W celu wprowadzenia dokumentu związanego z podatkiem VAT, gdzie zostanie użyty powyższy automat dekretujący należy:

 1. Wybrać stosowną opcję z menu „Dokument” lub kliknąć na ikonę (przy wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”).
FW07-107-17

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”, kliknąć na opcję „Dokumenty” lub „Start” i na ikonie.

FW07-107-17w

2. Wskazać dziennik, w którym będzie rejestrowany dokument.

3. Kliknąć na przycisku „Dodaj”.

FW07-107-18

4. Wybrać typ dokumentu (z listy), który będzie wprowadzany.

5. Wpisać numer dokumentu, ewentualnie ustawić stosowne daty.

6. Wskazać kontrahenta powiązanego z dokumentem.

7. Przejść na zakładkę „VAT”. Uwaga – konieczne może okazać się kliknięcie w dowolnym, wolnym miejscu, aby klawisz „VAT” został uaktywniony.

FW07-107-19

8. Wybrać, odpowiedni automat VAT - np. zgodnie z powyższym przykładem „Zakup z 50% odliczeniem VAT”, a następnie kliknąć na przycisku „Dodaj” w celu otworzenia okna dodawania pozycji rejestru VAT.

FW07-107-20

9. Wcisnąć przycisk „%”, służący rejestrowaniu zapisów z 50% odliczeniem podatku VAT.

10. Wpisać całkowitą kwotę netto – pozostałe wypełnią się same.

11. Wybrać z listy wyróżnik „ODLC”.

12. Zapisać pozycję VAT.

FW07-107-21

13. Program powinien automatycznie otworzyć okno z kolejną pozycją VAT w kwotach stanowiących 50% kwot wprowadzonych w poprzednim oknie. Tutaj z listy wybrać wyróżnik „BEZO”.

FW07-107-22

14. W efekcie, po kliknięciu na przycisku „Zapisz”, pojawić powinny się dwa wpisy do rejestru VAT. Pracę w okienku rejestrowania kończy się przyciskiem „Dekretuj”.

FW07-107-23

15. Program powinien wykonać automatyczne zadekretowanie kwot. Efekt będzie zbliżony do poniższego. Zapisy w kolorze niebieskim są wynikiem działania automatu VAT. Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość dodania ręcznie dodatkowych dekretów, bądź można zakończyć dodawanie dokumentu poprzez jego zapisanie.

FW07-107-24